33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 171 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 maart 2012

Op uw verzoek van 13 maart geef ik u hierbij een korte stand van zaken van de uitvoering van de motie El Fassed (TK 33 000 XIII, nr. 132). De motie verzoekt de regering met ketenpartijen afspraken te maken over de THT-termijnen voor niet-bederfelijke producten en zeer lang houdbare producten en verzoekt de regering tevens de mogelijkheid te onderzoeken de THT-datum af te schaffen voor niet-bederfelijke producten onder vermelding van de productiedatum.

De lijn van uitvoering van de motie is als volgt. De regelgeving uit de motie betreft de Warenwet die onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS valt. VWS geeft aan dat binnen de mogelijkheden van de huidige regelgeving gebleven moet worden. Het is niet opportuun regelgeving rond etikettering Europees opnieuw open te breken.

De THT-datum verplichting vindt haar oorsprong in de EU-etiketteringsverordening. Deze verordening is onlangs opnieuw vastgesteld. In deze nieuwe verordening ((EG) 1169/2011) is ook weer voor niet-bederfelijke producten verplicht dat de producent de THT datum moet vermelden op het product. In het Europese Parlement is een voorstel gedaan om de nieuwe regelgeving aan te passen. Het EP stelde voor twee houdbaarheidsdata op producten te vermelden. Dit is niet wenselijk, het levert alleen maar verwarrende informatie voor de consument.

Ik wil de verbetermogelijkheden binnen de reikwijdte van de huidige regelgeving (Warenwet) verkennen. De WUR onderzoekt de inhoud van de motie op haalbaarheid en of het doel van minder verspillen ermee bereikt wordt. Het onderzoek is begin dit jaar gestart, onderdeel hiervan zijn onder meer interviews en een eerste bijeenkomst met stakeholders. Daarnaast start half maart de werkgroep voedselverspilling van het Platform Verduurzaming Voedsel met het CBL als voorzitter.

In het onderzoek tot nu toe lijkt een betere uitleg van het begrip van de THT-datum aan de consument een belangrijke rol te spelen.

Ik heb u toegezegd om voor de zomer met de eerste resultaten van het onderzoek rond THT te komen.

Daarnaast heb ik tijdens het vragenuurtje van 13 maart jl. de volgende toezeggingen rond voedselverspilling gedaan:

  • Bovenstaand onderzoek van de WUR zal worden uitgebreid naar verse producten;

  • Er zal met de NVWA en het Voedingscentrum een quick scan worden gedaan naar producten die minimaal 10 jaar houdbaar zijn;

  • Het afschaffen van houdbaarheidstermijnen zal worden geagendeerd in de Regiegroep Duurzame Agroketens en Veehouderij; daar zal met ketenpartijen worden bekeken wat er kan worden verbeterd.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker

Naar boven