33 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2011

Hierbij informeer ik u over het na de begrotingsbehandeling van mijn begroting ingediende amendement van het lid Arib over de financiering van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling in Utrecht (TK, 2011–2012, 33 000 VI, nr. 56).

Met dit amendement wordt beoogd de financiering van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPK) Utrecht zeker te stellen. Volgens de indiener zal deze kliniek vanwege gebrek aan financiële middelen volgend jaar moeten sluiten. Daarmee dreigt unieke expertise ten aanzien van het opsporen van kindermishandeling verloren te gaan. Dekking voor het amendement wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte deel van artikel 21.

Het amendement wordt ontraden.

Tijdens het algemeen overleg van 15 december 2011 met uw Kamer over (o.a.) het Actieplan aanpak kindermishandeling is over financiering van de FPK een heldere toezegging gedaan. De Staatssecretaris van VWS heeft voor 2012 maximaal € 1 miljoen toegezegd voor de FPK als tijdelijke overbrugging naar een DBC.

Hiermee is de financiering voor de FPK zowel voor het aandeel vanuit Veiligheid en Justitie als ook het aandeel vanuit VWS deugdelijk geregeld.

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven