33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

Nr. 127 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2011

Graag geef ik u mijn standpunt over het nagekomen gewijzigde amendement voor de begroting van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2012: amendement 33 000 V, nr. 122 van de leden Voordewind en Dikkers.

Het gewijzigde amendement beoogt de korting op het noodhulpbudget te verminderen met EUR 20 mln. Daartoe wordt art. 2.6 verhoogd met EUR 20 mln.

Dit amendement ontraad ik, net als de aangewezen dekking (via de kasschuif van EUR 60 mln). Tijdens het debat over de begroting van ontwikkelingssamenwerking heb ik aangegeven dat ik vooralsnog wil vasthouden aan de bezuiniging op het noodhulpbudget. Mochten de middelen voor noodhulp in de toekomst ontoereikend blijken, dan ben ik op dat moment bereid de Nederlandse bijdrage ten behoeve van noodhulp te herzien.

Als dekking wordt de kasschuif van EUR 60 mln van 2011 naar 2012 ingezet. Van een nog vrij te bestemmen bedrag van EUR 60 mln in 2012 is echter geen sprake. De kasschuif is verwerkt in de Memorie van Toelichting bij de begroting voor 2012. De middelen, waarop de kasschuif betrekking heeft, zijn reeds ingezet voor de dekking van andere uitgaven.

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen

Naar boven