33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 december 2011

Hierbij treft u de rapportage Minder Hinder aan over het derde kwartaal van 2011. Met deze rapportage houd ik u op de hoogte van de resultaten die Rijkswaterstaat boekt om de hinder als gevolg van werkzaamheden te beperken.

In deze rapportage ga ik achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen:

 • Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden;

 • Flankerende maatregelen;

 • Beleving door weggebruikers;

 • Communicatie;

 • Planning werkzaamheden (bijlage).

Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden

In het derde kwartaal van 2011 is er 1,8 miljoen kilometerminuten aan filezwaarte geregistreerd. Dit is 33,6% minder dan in hetzelfde kwartaal in 2010. De filezwaarte door wegwerkzaamheden bedraagt 189 duizend kilometerminuten. Dit is 10,8% van het totaal en dat is iets minder dan het percentage filezwaarte door wegwerkzaamheden in het derde kwartaal van 2010.

De zwaarste files ten gevolge van werkzaamheden, stonden in het derde kwartaal van 2011 op de A50 van Emmeloord naar Eindhoven tussen Waalbrug en Ewijk. Op deze locatie werd afgelopen kwartaal 15,8 duizend kilometerminuten (28,2% van het totaal) aan filezwaarte geregistreerd.

Ook op de A2 bij Utrecht hebben wegwerkzaamheden tot files geleid. Op veel plaatsen op dit deel van de A2 is meer dan de helft van de files te wijten aan wegwerkzaamheden. Dit geldt ook voor de weggedeelten van de A58 nabij de Vlaketunnel.

Bovengenoemde cijfers zijn gebaseerd op registratie door het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) alsmede op analyses en onderzoeken door de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat. Inbegrepen zijn alle wegwerkzaamheden in het kader van MIRT, ZSM en Variabel Onderhoud.

Figuur: Het aandeel filezwaarte door wegwerkzaamheden ten opzichte van de totale filezwaarte uitgesplitst per kwartaal.

Figuur: Het aandeel filezwaarte door wegwerkzaamheden ten opzichte van de totale filezwaarte uitgesplitst per kwartaal.

Flankerende maatregelen

Wanneer bij grootschalige werkzaamheden de kans op aanzienlijke hinder groot is, wordt automobilisten die reizen op het traject waar de wegwerkzaamheden plaatsvinden een alternatief aangeboden.

In het derde kwartaal van 2011 zijn bij werkzaamheden in totaal 7 800 vanAnaarBeter-kaartjes ingezet. Hiervan zijn 2400 kaartjes verkocht bij de werkzaamheden op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht.

Beleving door weggebruikers

Door middel van belevingsonderzoeken wordt vanaf 2006 elk kwartaal de mate van tevredenheid van automobilisten en vrachtwagenchauffeurs gemeten over de wijze waarop Rijkswaterstaat wegwerkzaamheden uitvoert. Ook in het derde kwartaal van 2011 is er een belevingsonderzoek gedaan.

De meerderheid van de weggebruikers (67%) is tevreden over de manier waarop de hinder door wegwerkzaamheden wordt beperkt. Deze tevredenheid wijkt niet significant af van het vorige kwartaal (68%).

De redenen voor ontevredenheid zijn:

 • Afzettingen en versmallingen terwijl er niet gewerkt wordt.

 • Onduidelijke bewegwijzering en onduidelijke informatie.

 • Tijdstip waarop werkzaamheden plaatsvinden.

Communicatie

In het derde kwartaal waren er 763 000 bezoekers op de vanAnaarBeter website. Dit is een stijging van ruim 100 000 bezoekers ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar. De stijging is mogelijk te verklaren door de vele werkzaamheden die Rijkswaterstaat in de zomer uitvoert. De drukste dag was zaterdag 17 september met 21 100 bezoekers. Dat weekend waren er op een flink aantal trajecten werkzaamheden.

Bij de landelijke informatielijn 0800-8002 zijn in het tweede kwartaal 4 300 meldingen binnen gekomen die betrekking hebben op wegwerkzaamheden.

Bijna 9000 personen volgen Rijkswaterstaat op twitter en ontvangen daar onder andere informatie over wegwerkzaamheden mee.

Voorafgaande aan de drie vakantie-uittochten (noord, midden en zuid) verschenen de zomeradvertenties in de kranten. Deze advertenties geven naast de belangrijkste werkzaamheden in Nederland, ook enkele werkzaamheden op belangrijke vakantieroutes in België en Duitsland en een overzicht van grote evenementen die voor verkeershinder kunnen zorgen.

Komende periode

De verkeersluwe periode in de zomermaanden wordt gebruikt om veel projecten uit te voeren. In het vierde kwartaal vinden, naast de langdurige werkzaamheden, vooral afrondende werkzaamheden plaats.

De ontwikkeling van de hinder wordt blijvend scherp in de gaten gehouden en Rijkswaterstaat treft samen met de regionale partners en de NS de nodige maatregelen om de hinder te beperken.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

BIJLAGE 1 Planning werkzaamheden derde kwartaal 2011

Onderstaand de belangrijkste trajecten waarop grootschalige werkzaamheden zijn uitgevoerd in het derde kwartaal van 2011:

 • A1 Bussum–Eemnes

 • A2 Oudenrijn–Everdingen; Spoedaanpak

 • A9 Alkmaar–Uitgeest; Spoedaanpak

 • N9 Schoorldam; Asfalt onderhoud en reconstructie

 • N11 Kerk en Zanen–Ter Aar; Onderhoud asfalt

 • A12 Zoetermeer; Aanleg spitsstrook

 • A16 Breda–Belgische grens; Onderhoud asfalt

 • A20 Kleinpolderplein–Terbregseplein; Onderhoud

 • A27 Rijnsweerd–Lunetten; Onderhoud en spoedaanpak

 • A28 Utrecht…Amersfoort; Aanleg spitsstrook

 • A29 Heinenoordtunnel; Onderhoud tunnel

 • A50 Valburg–Eewijk; Verbeteren stalen brugdek

 • A58 Vlaketunnel; Onderhoud tunnel

 • A59 Klaverpolder–Hooipolder; Groot asfalt onderhoud

 • A67 Venlo–Eindhoven; Onderhoud asfalt

Trajecten waarop in het vierde kwartaal van 2011 gewerkt gaat worden

 • A2 Oudenrijn Everdingen; Spoedaanpak

 • A6 Onderhoud Ketelbrug

 • A7 Leek; Groot onderhoud

 • A9 Alkmaar–Uitgeest; Spoedaanpak

 • A12 Waterberg–Velperbroek

 • A12 Gouda–Woerden; Aanleg spitsstrook

 • A12 Zoetermeer; Afronding aanleg spitsstrook

 • A27 Rijnsweerd–Lunetten; Onderhoud en spoedaanpak

 • A50 Valburg–Eewijk; Verbeteren stalen brugdek

 • A58 afronden werkzaamheden Vlaketunnel

 • A67 Venlo–Eindhoven; Onderhoud asfalt

Trajecten waarop permanent wordt gewerkt met hinder:

 • A2 Maastricht

 • A4 Burgerveen–Leiden, afgerond in 2014

 • A12 Waterberg–Velperbroek, afgerond in 2014

 • A12 Utrecht–Veenendaal, afgerond in 2014

 • A28 Utrecht–Amersfoort, afgerond in 2013

Voor een overzicht van de projecten die in 2011 in voorbereiding zijn, starten en/of eindigen, treft u in bijlage 1 de standlijn per 31-9-2011 aan.1


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven