Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332852 nr. 15

32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2013

Hierbij informeer ik u, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Minister voor Wonen en Rijksdienst en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over de voortgang van de actielijnen uit de Grondstoffennotitie (15 juli 2011, Kamerstuk 32 852, nr. 1). Hiermee kom ik tegemoet aan motie De Lange (Kamerstuk 32 852-5).

Voor een open economie als Nederland met relatief weinig grondstoffen binnen de landsgrenzen, is het verzekerd zijn van een goede beschikbaarheid en aanbod van grondstoffen in de wereld van groot belang.

In de afgelopen periode hebben bedrijven en kennisinstellingen samen met het kabinet op zowel mondiaal, Europees als nationaal niveau gewerkt aan:

  • een goed aanbod (veiligstellen van beschikbaarheid en vergroten van duurzaamheid);

  • verduurzamen en beperken van de vraag;

  • en het efficiënt en duurzaam gebruik van grondstoffen.

Een geïntegreerde aanpak (economie, geopolitiek en milieu) is noodzakelijk voor zowel a-biotische als biotische grondstoffen om effectieve resultaten te boeken. Daarvoor dient de aanpak binnen de draagkracht van de aarde plaats te vinden en gericht te zijn op het behoud van biodiversiteit. Daarbij zijn kansen en knelpunten geadresseerd en lopende initiatieven in kaart gebracht. Daarnaast heeft het kabinet de kennisbasis over de effecten van grondstoffenproblematiek, en de rol van de overheid daarin, voor Nederland vergroot.

In bijgevoegde voortgangsrapportage1 wordt de stand van zaken medio 2013 per agenda, zoals genoemd in de Grondstoffennotitie, weergegeven: 1. Aanbod, 2. Vraag, 3. Efficiënt en duurzaam gebruik. In agenda 2 zal worden ingegaan op de motie De Lange (Kamerstuk 32 852-4) inzake onderzoek naar een mogelijk verbod op import illegaal geproduceerde grondstoffen in de EU. Deze voortgangsrapportage beantwoordt tevens de motie De Roon (Kamerstuk 32 852-7) zie de beantwoording van de vragen van het lid Remco Dijkstra met bijbehorende «monitor materiaalstromen» van het Centraal Bureau van de Statistiek2. (Aanhangsel Handelingen II, 2012/2013, nr. 2755)

Voorts ga ik in op de toezegging van de Minister voor Handel en Ontwikkelingssamenwerking tijdens het AO Grote Meren op 24 april jl. (Kamerstuk 29 237, nr. 150) om in EU-verband na te gaan wat de mogelijkheden zijn om illegaal gewonnen en conflictgrondstoffen van de markt te weren.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft u inmiddels geïnformeerd over de uitwerking van het domein «Van Afval naar Grondstof» in het kader van de brief «Groene Groei; voor een sterke, duurzame economie» (Kamerstuk 33 043, nr. 15). Hierin wordt ook motie Van der Werf (Kamerstuk 32 852-8) over de kansen van een circulaire economie beantwoord.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer