32 851 Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 maart 2015

In het AO Arbeidsmarktbeleid van 11 februari jl. en in het AO Arbeidsmarktbeleid zorgsector van 12 februari jl. heeft de Tweede Kamer mij om aandacht gevraagd voor praktische belemmeringen bij grensoverschrijdende arbeid. De Kamer heeft mij ook gevraagd over de stand van zaken van het overleg hierover met de Minister van Economische Zaken. Ik heb uw Kamer toegezegd hier schriftelijk op te reageren. Met deze brief geef ik invulling aan deze toezegging.

Zoals in de brief van 11 december1 van de Minister van Economische Zaken over de uitvoering van de motie Schouten/Agnes Mulder2 en de motie Schouten cs.3 Is aangegeven, is het kabinet voornemens om uw Kamer in het voorjaar van 2015 over de resultaten van de contacten met de grensregio’s en gemeenten te informeren. Dit is conform het verzoek in de moties.

U ontvangt in het voorjaar van 2015 een overzicht van de praktische belemmeringen die de grensregio’s momenteel ondervinden bij de grensoverschrijdende arbeidsmarktprojecten en welke eventuele oplossingen hiervoor gevonden kunnen worden. Ook gaat de brief in op de experimenteerruimte waaraan grensregio’s behoefte hebben.

Momenteel wordt over de uitvoering van beide moties interdepartementaal overleg gevoerd met de provincies, grensregio’s en gemeenten via het netwerk voor grensoverschrijdende samenwerking (GROS) en de VNG. Wij bespreken in maart met de grensregio’s de resultaten van de inventarisatie en de eventuele oplossingen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Kamerstuk 32 851, nr. 7.

X Noot
2

Kamerstuk 34 000 XIII, nr. 36

X Noot
3

Kamerstuk 34 000 XV, nr. 35

Naar boven