32 849 Mijnbouw

Nr. 64 MOTIE VAN DE LEDEN BOSMAN EN JAN VOS

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor de gedupeerden met aardbevingsschade in de provincie Groningen de waardevermeerderingsregeling als de herkenbare erkenning van de door hen geleden schade wordt gezien;

constaterende dat er in Groningen zorgen zijn ontstaan over mogelijke overtekening van de aangepaste waardevermeerderingsregeling die tot 31 januari 2016 geopend was;

overwegende dat de motie-Bosman c.s. (33 529, nr. 242) unaniem door de Kamer is aangenomen;

verzoekt de regering om, deze zorgen mee te nemen bij het uitvoeren van de motie-Bosman c.s. en de Kamer hierover met de Voorjaarsnota te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosman

Jan Vos

Naar boven