32 849 Mijnbouw

Nr. 47 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor proefboringen naar bijvoorbeeld schaliegas geen vergunning in het kader van de Mijnbouwwet nodig is, maar dat een melding op grond van het Barim volstaat;

overwegende dat dit betekent dat vaak alleen een omgevingsvergunning nodig is voor het verharden en het inrichten van het terrein;

verzoekt de regering om, bij de vergunningverlening voor proefboren naar fossiele bronnen zoals schaliegas een milieueffectrapportage verplicht te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven