32 824 Integratiebeleid

Nr. 146 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juni 2016

Tijdens het VAO van 22 maart j.l. (Handelingen II 2015/16, nr. 67, item 21) is de motie Karabulut/Marcouch over de herziening van de termen allochtoon en autochtoon aangenomen (Kamerstuk 32 824, nr. 125).

Ik heb in de gedachtewisseling met uw Kamer al aangegeven dat ik deze begrippen zelf niet gebruik en dat ook het SCP dat niet doet. Ik heb destijds ook toegezegd nog eens goed te zullen kijken hoe deze begrippen worden gehanteerd en of dit wellicht enige aanpassing behoeft.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) schenkt momenteel, binnen het kader van het project naar migratiediversiteit, specifiek aandacht aan de in Nederland gangbare systematiek van identificatie en classificatie van herkomst en naar de bruikbaarheid en wenselijkheid van alternatieve termen. De Raad zal zijn bevindingen naar verwachting na de zomer publiceren.

Het is mijn voornemen om dit stuk af te wachten en de inzichten van de Raad mee te nemen bij de afdoening van de motie. Daarmee wordt mijns inziens met de grootste zorgvuldigheid invulling gegeven aan de motie en aan mijn toezegging.

Dit betekent dat de feitelijke afdoening van mijn, naar aanleiding van de motie gedane, toezegging na de zomer zijn beslag zal krijgen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven