32 824 Integratiebeleid

Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 oktober 2015

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 28 oktober verzocht om de Kamer vóór het AO Integratie van 29 oktober te informeren over de uitkomsten van het overleg dat op maandagavond 12 oktober heeft plaatsgevonden met werkgevers, werknemers, gemeenten en vluchtelingenorganisaties over de integratie van vluchtelingen en hoe zij sneller aan een baan geholpen kunnen worden. Met deze brief voldoe ik aan dat verzoek.

Maandag 12 oktober jl. heb ik in een bestuurlijk overleg gesproken met vertegenwoordigers van sociale partners, SER, VNG, vluchtelingenorganisaties (VWN, UAF, VON), COA en UWV. Aanleiding voor het overleg was de huidige grote toestroom van vluchtelingen naar ons land en de consequenties die dat heeft voor integratie en werk. Tijdens het overleg is afgesproken een taskforce op te richten die aan de slag gaat met gezamenlijke acties op het vlak van verbeteren integratie en arbeidstoeleiding van vergunninghouders. Daarbij kwamen vier thema’s aan bod voor de taskforce: bij de intake in de opvang reeds inventariseren welke opleiding, arbeidsverleden en competenties vluchtelingen hebben, op basis van deze screening matching naar (vervolg)opleiding of werk, verbeteren/versnellen van integratie en uitwisseling van ervaringen/good practices. Alle aanwezige partijen hebben aangegeven met deze thema’s aan de slag te willen gaan. Aan het vormgeven van de screening wordt inmiddels al gewerkt.

Ik zal deze taskforce faciliteren. De eerste vergadering van deze taskforce zal begin november plaatsvinden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven