32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Nr. 68 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA

Voorgesteld 3 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het volgen van Europees beleid in het kader van biobrandstoffen noodzakelijk is voor een gelijk speelveld en onze concurrentiepositie, temeer vanwege het internationale karakter van de biobrandstoffenmarkt;

constaterende dat de Nederlandse regering haar ambities heeft uitgesproken in het regeerakkoord en het energieakkoord;

verzoekt de regering om, aansluiting te zoeken bij Europese richtlijnen met betrekking tot duurzaamheid en hier niet op eigen houtje sociale criteria aan toe te voegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

Naar boven