32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 609 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 oktober 2020

Bijgaand ontvangt u de Klimaatnota, het advies van de Raad van State over de Klimaatnota en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2020 van het Planbureau van de Leefomgeving1.

Dit is de eerste Klimaatnota die door het kabinet aan het parlement wordt aangeboden op basis van de Klimaatwet. Deze Klimaatnota bevat de appreciatie van het kabinet op de voortgang van het klimaatbeleid en schetst de prioriteiten voor het aankomende jaar. De klimaatnota bevat ook de reactie op het advies van de Raad van State. Basis voor de kabinetsappreciatie zijn de Klimaat- en Energieverkenning en de Monitor Klimaatbeleid, die dit jaar voor het eerst verschijnt.

De KEV bevat de jaarlijkse integrale referentieraming door PBL inclusief prognoses voor 2030 van (i) de broeikasgasreductie, (ii) het aandeel hernieuwbare energie en (iii) energiebesparing. De Monitor Klimaatbeleid is een (jaarlijkse) bijlage bij de Klimaatnota die (i) de hoofdlijnen bevat van de voortgang over het afgelopen jaar van beleid en afspraken, en (ii) aan de hand van kernindicatoren ontwikkelingen beschrijft omtrent (rand)voorwaarden, (gedrags)veranderingen en beleidsrelevante resultaten.

Naast de Monitor Klimaatbeleid heeft de Klimaatnota de volgende bijlagen:

Wetgevingsprogramma

  • Budgetoverzicht van maatregelen t.b.v. het Energieakkoord, het Klimaatakkoord en de uitvoering van het Urgenda-vonnis;

  • Overzicht van de voortgang van de uitvoering van de maatregelen in het kader van het Urgenda-vonnis;

  • Voortgang Evaluatieplan;

  • Toelichting op verwerking van het advies van de Raad van State.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven