32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Nr. 60 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat biobrandstoffen middels subsidies en verplichte bijmenging oneigenlijke concurrentie vormen voor conventionele brandstoffen;

overwegende dat subsidies en verplicht bijmengen marktverstorend werken;

overwegende dat de markt zelf hoort te bepalen wanneer het produceren van biobrandstoffen rendabel is;

overwegende dat subsidies een middel zijn om iets wat niet winstgevend is toch rendabel te laten lijken;

verzoekt de regering, de subsidies op en het verplicht bijmengen van biobrandstoffen per direct te beëindigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

Naar boven