Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032813 nr. 552

32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 552 MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN AGNES MULDER

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de gerealiseerde en geplande capaciteit aan datacenters snel groeit;

overwegende dat hiermee, naast de voordelen die dit heeft, ook een fors beslag wordt gelegd op de ruimte, beschikbare duurzame energie en netwerkcapaciteit;

overwegende dat de restwarmte van datacenters benut kan worden voor o.a. het verwarmen van de gebouwde omgeving;

verzoekt de regering, om in het kader van de ruimtelijke strategie en NOVI op korte termijn in overleg met medeoverheden te verkennen of en, zo ja, op welke wijze er een samenhangende aanpak moet worden ontwikkeld voor het beter beheersen en reguleren van de impact van datacenters op de ruimte, energievoorziening (elektriciteit en warmte) en daarover in het kader van de uitvoeringsagenda NOVI de Kamer na de zomer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Agnes Mulder