Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032813 nr. 497

32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 497 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 mei 2020

Met deze brief infomeer ik u over het advies van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI). Bijgaand zend ik u het advies met onderliggende onderzoeksrapportage van het bureau DNV GL1. Het kabinet heeft 11 oktober 2019 de Taskforce ingesteld en zij heeft haar advies op 13 mei 2020 aan mij aangeboden. De Taskforce bestaat uit Carolien Gehrels (voorzitter Taskforce, European Cities Director, Arcadis), Hans Grünfeld (Algemeen directeur, VEMW) en Marc van der Linden (CEO, Stedin).

Conform een afspraak uit het Klimaatakkoord (Kamerstuk 32 813, nr. 342) had de Taskforce tot taak de knelpunten die de industrie ervaart bij het realiseren van de afspraken uit het Klimaatakkoord te inventariseren en vervolgens voorstellen te doen voor oplossingen voor deze knelpunten. Het advies van TIKI doet voorstellen voor een breed spectrum van beleidsdossiers, inherent aan het onderwerp energie- en grondstoffeninfrastructuur. Het advies van de Taskforce legt daarbij dwarsverbindingen met de brief Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn van december 2019 (Kamerstuk 29 696, nr. 7). Daarnaast betrekt zij in haar advies vraagstukken rond marktontwikkeling voor de Energietransitie, de Visie Waterstof van 30 maart jl. (Kamerstukken 32 813 en 29 696, nr. 485) en het Programma Energie Hoofdstructuur. Terecht heeft de Taskforce daar ook het internationale perspectief bij meegenomen. Bij het opstellen van het advies heeft de Taskforce stakeholders vanuit industrie, industrieclusters en netbeheerders betrokken, alsook deskundigen daarbuiten.

De Taskforce heeft gekeken naar de periode tot 2030 en biedt een doorkijk naar 2050. Met dit advies ondersteunt de Taskforce een beweging om stap voor stap, maar onontkoombaar, naar een duurzame toekomst toe te werken en die tegelijkertijd het verdienvermogen van de Nederlandse industrie versterkt. Hierbij is de tussenstap dat stakeholders de afspraken uit het Klimaatakkoord in 2030 realiseren.

Zowel het langetermijndoel voor 2050 als de klimaatakkoordafspraken uit 2030 vragen een passende infrastructuur voor elektriciteit, waterstof, warmte en stoom, en CO2 om de transitie mogelijk te maken. Het advies van de Taskforce doet daar voorstellen voor. Met de bestaande plannen van de netbeheerders en de uitvoering van adviezen van de taskforce acht zij de uitvoering van de afspraken uit het Klimaatakkoord haalbaar.

Het belang van een passende infrastructuur voor de transitie is groot. Ik verwijs u hierbij naar mijn «Visie verduurzaming basisindustrie 2050; de keuze is aan ons», die u op 15 mei 2020 ontvangt. Met de huidige coronacrisis neemt het belang om hier goed naar te kijken nog toe.

Gezien de diversiteit van de betrokken beleidsdossiers vraagt dit van het kabinet een integrale en samenhangende appreciatie. Voor de transitie naar 2050 zullen infrastructurele aanpassingen voor waterstof, CO2, elektriciteit en warmte essentieel zijn. Het kabinet wil deze transitie versnellen. TIKI heeft een actieve rol geadviseerd voor het rijk om vanuit haar regierol stakeholders bijeen te brengen, te zoeken naar mogelijkheden van voorinvesteringen en op die manier besluiten naar voren te halen en de industrie en andere sectoren helderheid te bieden. Het meerjaren infrastructuurprogramma energie klimaatakkoord (MIEK) kan daarbij een goed hulpmiddel zijn. In de kabinetsreactie die ik u na de zomer zal sturen ga ik nader in op de regierol van het rijk.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.