Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032813 nr. 431

32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 431 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2019

Hierbij bied ik u de notitie «Recente marktontwikkelingen verhogen raming broeikasgasemissies 2020» aan1 van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL). De notitie bevat actuele informatie met betrekking tot de emissies in 2020 in de elektriciteitsmarkt, op basis van recente prijsverwachtingen van kolen, gas en CO2. Het PBL heeft zeer recent aangegeven over deze actuele informatie te beschikken. Naar aanleiding daarvan heb ik het PBL verzocht deze informatie met mij te delen, zodat ik uw Kamer hierover kan informeren.

De Klimaat en Energieverkenning (KEV) 2019 van 1 november jl., laat zien dat de verwachte CO2-emissiereductie in 2020 naar verwachting op 23% uitkomt, met een onzekerheidsbandbreedte van 19–26% (Kamerstuk 32 813, nr. 400). De elektriciteitsmarkt is zeer gevoelig voor de ontwikkeling van brandstof- en CO2-prijzen, wat flinke gevolgen heeft voor de broeikasgasemissies in Nederland. Hierdoor is het lastig te voorspellen wat de binnenlandse elektriciteitsproductie zal zijn in 2020 en uit welke bronnen deze elektriciteit wordt opgewekt.

In deze notitie geeft PBL aan dat met de huidige verwachtingen voor brandstof- en CO2-prijzen de CO2-emissiereductie naar verwachting uitkomt op 20–21% voor de middenwaarde. Dit percentage bevindt zich binnen de bandbreedte van de berekening in de KEV2019, maar is lager dan de daarin geraamde middenwaarde van 23%. Net als bij de KEV2019, zijn, met uitzondering van de vervroegde sluiting van de Hemwegcentrale, de aanvullende maatregelen die het kabinet heeft ingezet nog niet meegenomen.

De actuele informatie van het PBL laat zien dat het van groot belang is om aanvullende maatregelen te blijven nemen. Hierover zal ik uw Kamer begin volgend jaar, wanneer de Hoge Raad ook arrest heeft gewezen in de cassatieprocedure, nader informeren.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl