32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 324 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 mei 2019

Op 25 april jl. vroeg de heer Omtzigt (CDA) om een tijdschema voor de publieksconsultatie van de klimaatplannen. Na een korte toelichting van de betreffende plannen zal ik kort ingaan op de consultaties van de betreffende plannen.

Het nationaal Klimaatplan is een verplichting uit de Klimaatwet, welke op initiatief van uw Kamer is ingediend (Kamerstuk 34 534). Dit wetsvoorstel ligt nu voor in de Eerste Kamer. Als deze wet door de Eerste Kamer wordt aangenomen (Handelingen I 2018/19, nr. 32, item 8), dient Nederland in het jaar 2019 een Klimaatplan op te leveren, dat de hoofdlijnen van het te voeren kabinetsbeleid voor de periode 2021 t/m 2030 beschrijft. De Klimaatwet schrijft voor dat het Klimaatplan volgens een publieksconsultatie zoals bedoeld in de Awb in consultatie wordt gebracht. De termijn hiervoor bedraagt in lijn met de Awb zes weken.

Het opstellen van het Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) is een verplichting die voortvloeit uit artikel 9 van de Europese Verordening inzake de Governance van de Energie-Unie. Voor het INEK geldt een tweeledige consultatie; één met de buurlanden en één met het bredere publiek. Het INEK beslaat eveneens de periode 2021 t/m 2030.

Zowel het nationaal Klimaatplan als het INEK reflecteren het te voeren klimaatbeleid. Het kabinet heeft ervoor gekozen om dit beleid vorm te geven in een Klimaatakkoord. Dit is een pakket aan maatregelen dat door het kabinet is bekrachtigd, met een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak, dat de actieve steun heeft van zoveel mogelijk bijdragende partijen en waarmee het politieke reductiedoel van 49% wordt gerealiseerd. Dit pakket is op dit moment in de afrondende fase. Dat betekent dat de consultatie van beide plannen pas kan worden gestart nadat er een definitief Klimaatakkoord is. Hoewel het moment waarop de partijen overeenstemming bereiken over het Klimaatakkoord nog onzeker is, verwacht ik dat de consultatie van beide plannen kan gaan plaatsvinden in de periode tussen juli en september. Naar verwachting worden beide plannen in november aan uw Kamer aangeboden.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een «Langetermijnstrategie voor 2050». Net als het INEK is dit een verplichting uit de Europese Verordening inzake de Governance van de Energie-Unie (artikel 15). Naar verwachting wordt de «Langetermijnstrategie voor 2050» eveneens in november aan uw Kamer gestuurd.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Naar boven