Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932813 nr. 285

32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 285 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 februari 2019

Op 2 oktober 2018 heeft uw Kamer de motie Dik-Faber (Kamerstuk 32 813, nr. 204) aangenomen (Handelingen II 2018/19, nr. 7, item 20) waarmee de regering wordt verzocht om in samenspraak met diverse partijen een zonneladder op te stellen als nationaal afwegingskader voor zonne-energie voor de RES, deze te verankeren in Rijksbeleid en waar nodig ook belemmerende regelingen aan te passen. Met deze motie verzoekt u de regering om uw Kamer in januari 2019 te informeren hoe de gesprekken met decentrale overheden zijn verlopen.

In overleg met decentrale overheden, sectorpartijen en de Natuur- en Milieufederaties wordt op dit moment nagegaan welke precieze aanvullende waarborgen nodig zijn voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing. Het bureau Bosch & Van Rijn brengt dat nu in beeld. Vervolgens zal de regering in samenspraak met decentrale overheden, de agrarische sector, de zonne-energiesector, de netbeheerders en de Natuur- en Milieufederaties de uitkomsten bespreken. Daarmee stelt het kabinet vervolgens vast welke aanvullende acties nodig of wenselijk zijn voor een zonneladder die kan worden benut als nationaal afwegingskader. Op basis hiervan hoop ik uw Kamer voor de zomer van 2019 te informeren.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes