32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 16 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat biomassa een steeds belangrijkere bijdrage levert aan onze economie;

constaterende dat biomassa met name wordt ingezet als brandstof in elektriciteitscentrales en in de transportsector, wat niet altijd de meest milieubewuste en duurzame toepassing is;

overwegende dat voor een zo groot mogelijk milieuvoordeel de biomassa zo hoogwaardig mogelijk moet worden benut en toepassing van biomassa in de chemische industrie inmiddels aantoonbaar meer milieuvoordeel oplevert dan biomassa als brandstof;

van mening dat er daarom, analoog aan de Ladder van Lansink bij afval, voor biomassa het volgende afwegingskader moet komen:

  • 1. voedsel voor mensen;

  • 2. voedsel voor dieren;

  • 3. meststof;

  • 4. groene bouwstof;

  • 5. brandstof;

verzoekt de regering, nog dit jaar dit toetsingskader uit te werken met minimumstandaarden op basis van milieuvoordeel in de hele levenscyclus voor de toepassing en verwerking van biomassa,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven