32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 februari 2012

De Vaste Kamercommissie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft verzocht om het CO2-convenant glastuinbouw naar uw Kamer te zenden, uiterlijk 1 februari voorafgaand aan het AO Glastuinbouw.

Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretarissen van EL&I en Financiën, het Convenant CO2 emissieruimte binnen het CO2 sectorsysteem glastuinbouw voor de periode 2013–2020 aan1. Het convenant bevat afspraken over de CO2-uitstoot van de glastuinbouw tussen onze ministeries en LTO Nederland, LTO Glaskracht Nederland en het Productschap Tuinbouw. Over het voornemen tot deze afspraken heb ik u reeds geïnformeerd in mijn brief van 8 juni 2011 (Kamerstukken II, 2010/2011, 32 813, nr. 1), over het klimaatbeleid op weg naar 2020.

Kern van het convenant is dat de CO2-uitstoot van de glastuinbouw in de periode 2013 tot en met 2020 daalt met ruim 20 procent tot 6,2 Megaton per jaar en dat het reeds bestaande CO2 sectorsysteem glastuinbouw uitgebreid wordt met prikkels voor CO2-reductie op individueel bedrijfsniveau. In het geval dat de CO2 uitstoot van alle bedrijven samen toch hoger zou zijn dan de jaarlijkse sectorale limiet, dan levert de sector een hoeveelheid emissierechten in bij de overheid die overeenkomt met deze overschrijding dan wel betaalt de sector een bedrag dat overeenkomt met de economische waarde van deze hoeveelheid CO2 rechten. Hiermee heeft de overheid zekerheid over de maximale CO2-uitstoot van de glastuinbouw.

In het convenant is tevens afgesproken dat de overheid zich bij de Europese Commissie zal blijven inzetten voor een verlaagd energiebelastingtarief in de glastuinbouw.

De glastuinbouw heeft zelf het initiatief genomen om het CO2-sectorsysteem samen met de overheid uit te werken. Ik ben blij met dit initiatief en deel de analyse van de sector dat CO2-emissiereductie noodzakelijk is voor het behoud en de versterking van de concurrentiepositie van de glastuinbouwsector.

Overheid en bedrijfsleven vinden invoering van prikkels op bedrijfsniveau van groot belang voor groene groei en groene innovatie. Het CO2-sectorsysteem zorgt hiervoor en draagt bij aan het halen van de Nederlandse CO2-doelstelling voor 2020.

De afspraken uit het convenant worden in regelgeving vastgelegd. Daarvoor wordt de wet milieubeheer, het besluit kostenverevening glastuinbouw en de verordening van het Productschap Tuinbouw aangepast.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven