32 801 EHEC-bacterie

Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juni 2011

Met deze brief wil ik u, als vervolg op mijn brief van 30 mei 2011 (Kamerstuk 32 801, nr. 2), op de hoogte brengen van de actuele situatie rond de crisis met de EHEC bacterie en van mijn inzet voor de getroffen sector.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal u parallel aan deze brief nader informeren over de ontwikkelingen rond de volksgezondheids-aspecten van de EHEC bacterie. VWS gaat in de bedoelde brief nader in op de bron van de besmetting. Ten aanzien van de situatie in Nederland kan ik u melden dat, zoals eerder is aangegeven, de nVWA doorgaat met bemonstering totdat de bron van de besmetting in Duitsland definitief is bevestigd. Momenteel zijn 322 monsters genomen en geanalyseerd met allen een negatief resultaat.

Exportsituatie

Rusland heeft op 2 juni jl. het importverbod voor groente uitgebreid naar alle landen van de EU. Maandag 30 mei 2011 werden door Rusland groenten uit Duitsland en Spanje al in de ban gedaan wegens mogelijk besmettingsgevaar met de darmbacterie EHEC.

De export naar Duitsland is nagenoeg geheel stil komen te liggen. De export naar de VS en Canada is nog steeds mogelijk, zij het dat er extra monsters worden genomen. De export naar het Midden-Oosten verloopt bijzonder moeizaam. Via extra certificering en inschakeling van de landbouwattachés proberen we de export mogelijk te blijven maken.

De sector geeft aan dat de schade vorige week ongeveer 37 miljoen euro bedroeg en deze week naar verwachting 42 miljoen euro.

Maatregelen

De afgelopen week heb ik intensief contact gehad met de Europese Commissie, de betrokken lidstaten en de sector over te nemen maatregelen. Ik zal mij de komende periode actief in blijven zetten langs de volgende 3 sporen:

1. Europese maatregelen/extra Landbouwraad op 7 juni

Bij brief van 6 juni jl. heb ik u geïnformeerd over het overleg tijdens de informele Landbouwraad van 31 mei jl.

Woensdag 1 juni jl. heb ik wederom met Commissaris Ciolos gesproken over aanvullende Europese maatregelen. Daarbij heb ik gepleit voor een Europese noodmaatregel op basis van artikel 191 gemeenschappelijke marktordening (Vo. 1234/2007) en een promotiecampagne. Commissaris Ciolos was positief daarover en gaf aan dat hij zou trachten nog deze week met voorstellen voor aanvullende maatregelen te komen. Op verzoek van verschillende lidstaten, waaronder Nederland, heeft het Hongaarse EU-voorzitterschap op dinsdag 7 juni een extra Landbouwraad bijeengeroepen in Luxemburg.

Naar verwachting zal Commissaris Dalli (volksgezondheid, veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) daar een toelichting geven op de volksgezondheidsaspecten van de EHEC-uitbraak en aangeven op welke wijze hij de invoerbelemmeringen van Rusland en andere derde landen wil slechten. Ik zal er sterk op aandringen dat de Commissie alles in het werk stelt om de ongefundeerde invoerbelemmeringen voor o.a. Nederlandse groenten zo snel mogelijk weg te nemen.

Verder zal Commissaris Ciolos (landbouw en platteland) een toelichting geven op de marktsituatie en naar verwachting met aanvullende voorstellen komen. Ik zal daarbij, samen met mijn collega’s uit o.a. Spanje, België, Zweden, Denemarken en Frankrijk, nogmaals aandringen om op grond van artikel 191 van de gemeenschappelijke marktordening (Vo. 1234/2007) bijzondere marktmaatregelen te nemen ter ondersteuning van de groentesector en met name een opkoopregeling. Deze is immers geheel buiten haar schuld geconfronteerd met vraaguitval, die grote economische schade met zich meebrengt. Concreet houdt dit voorstel in dat er een Europees fonds binnen de Gemeenschappelijke Marktordening komt op basis waarvan niet af te zetten en te exporteren producten kunnen worden opgekocht. De middelen hiervoor dienen uit het bestaande GLB-budget te komen en volledig communautair gefinancierd te worden.

Verder zal ik bepleiten dat de Europese Commissie een nieuwe ronde van promotieprogramma’s voor groenten opent. Daarmee kunnen promotiecampagnes met Europese cofinanciering worden ingezet.

Tot slot zal ik bij de Europese Commissie de mogelijkheden verkennen voor een herintroductie van een garantstellingsregeling zoals die onder het tijdelijk kader van het Europees crisispakket heeft gefunctioneerd.

2. Nationaal aanvullende maatregelen

Aanvullend op de hiervoor beschreven inzet voor de extra Landbouwraad werk ik thans aan nationale maatregelen om de sector in deze moeilijke tijd financieel te ondersteunen. Het betreft daarbij o.a. de volgende maatregelen:

  • Op maandag 6 juni jl. heb ik de voorwaarden voor de nationale garantstelling landbouw verruimd. Dit houdt in dat zo’n 80 telers die op dit moment gebruik maken van de garantieregeling een extra jaar de gelegenheid krijgen om hun lening af te lossen.

  • Ik heb met mijn collega van SZW contact opgenomen om de mogelijkheid van werktijdverkorting van toepassing te verklaren op de huidige situatie.

3. Bezoek aan Russische Collega

In aanvulling op en ter ondersteuning van de contacten van de Europese Commissie met de Russische autoriteiten heb ik de afgelopen dagen contact gehad met de Russische autoriteiten. Nog deze week zal ik een bezoek brengen aan mijn Russische collega met als inzet de handelsbelemmeringen op te heffen.

Tijdens een overleg op maandag 6 juni jl. met het tuinbouwbedrijfsleven en de banken is brede steun gebleken voor de hier genoemde aanpak en inzet. Ik zal u deze week nader berichten over de uitkomst van de Landbouwraad en andere contacten.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Naar boven