32 801 EHEC-bacterie

Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 mei 2011

In aansluiting op de brief van minister Schippers van hedenmiddag naar aanleiding van berichten uit Duitsland over het voorkomen van de EHEC-bacterie (kamerstuk 32 801, nr. 1) wil ik u informeren over de exportsituatie van het Nederlandse bedrijfsleven. Ik heb hedenavond overleg gevoerd met het betrokken bedrijfsleven over de ontstane situatie.

De nVWA heeft op basis van het Europese rapid alert systeem onderzoek gedaan naar een teler en een handelaar. In totaal zijn daar 12 monsters genomen, op komkommers en andere producten (en ook op water en grond). De uitslagen daarvan zijn bekend en negatief.

Daarnaast hebben de nVWA en het Productschap Tuinbouw onderzoek uitgevoerd op komkommers die in Nederland geteeld of verhandeld zijn. In het kader van dat onderzoek zijn tot nu toe 156 monsters genomen op primaire bedrijven, in handelshuizen en in supermarkten. De nVWA heeft 70 monsters genomen. Daarvan zijn 38 uitslagen bekend en negatief. Het productschap heeft 86 monsters genomen. Alle uitslagen daarvan zijn bekend en negatief.

Ik concludeer daarom dat in Nederland geen producten zijn gevonden waar de EHEC-bacterie op is aangetroffen. De bemonstering wordt voortgezet.

In 2010 bedroeg de waarde van de totale export van de vier grootste productgroepen (tomaat, komkommer, paprika en sla) naar Duitsland

€ 1,1 miljard. De export van komkommer en tomaat naar Duitsland is op dit moment feitelijk stil komen liggen. Voor paprika is sprake van een sterke prijsdaling en vraaguitval. En voor sla en aubergine is sprake van vraaguitval. Dat heeft grote gevolgen voor de omvang van de export naar Duitsland. Ook andere Europese lidstaten (onder andere België, Denemarken en Zweden) worden geconfronteerd met dalende export en dalende consumptie.

Met de sector heb ik overlegd welke maatregelen mogelijk zijn. Voor de korte termijn bieden de Europese kaders de mogelijkheid voor een interventie. De Verordening tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit bevat regels voor het uit de markt nemen van producten. De interventiemaatregel maximeert opkoop van niet te exporteren producten in dit geval tot 5% van de hoeveelheid van de productie van een bepaald product. Producenten mogen dan (gedeeltelijk) worden gecompenseerd. Deze compensatie moet voor 50% worden gefinancierd uit communautaire middelen en voor 50% door de telersvereniging.

Ik zal morgenochtend een verzoek voor deze vorm voor crisismaatregelen indienen bij de Europese Commissie.

Tevens zal ik morgenochtend, tijdens de informele landbouwraad, de andere lidstaten en de Europese Commissie overleggen over eventuele andere maatregelen.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Naar boven