32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juni 2012

De fracties van het CDA en de SP hebben mij een reactie gevraagd over het onderbrengen van tabakspreventie bij het Trimbos-instituut.

Tijdens het notaoverleg van 5 maart jl. over de nota Gezondheid Dichtbij, is dit onderwerp in de Kamer behandeld. Naar aanleiding van dit overleg is de motie Joldersma aangenomen, waarin gevraagd wordt om borging van kennis van STIVORO over tabakspreventie bij het Trimbos-instituut (Kamerstuk 32 793, nr. 26 ). Een reactie op die motie heb ik de Kamer onlangs gegeven in de brief van 8 juni (brief toezeggingen AO Alcoholbeleid).

Er is geen sprake van samenvoeging van STIVORO met het Trimbos-instituut. Vanaf januari 2013 wordt preventie van middelengebruik, inclusief tabak, door het Trimbos-instituut uitgevoerd. Het besluit om de subsidie aan STIVORO te stoppen per 2013 en tabakspreventie vanaf die datum te integreren met alcohol- en drugspreventie bij het Trimbos is in juni 2011 genomen en niet pas in maart 2012. Beide partijen zijn vanaf juni 2011 op de hoogte van de nieuwe situatie en voeren vanaf die datum geregeld overleg. STIVORO heeft dus een termijn gekregen van ruim anderhalf jaar voor kennisoverdracht en organisatieafbouw. Binnen de subsidie voor 2012 kan STIVORO tijd en menskracht inzetten voor kennisoverdracht en eventuele eerdere afronding van projecten.

Om het Trimbos-instituut de mogelijkheid te geven vóór de start in 2013 kennis op te bouwen op het gebied van tabaksbeleid en de organisatie in te richten op de nieuwe taken, is in maart 2012 een eenmalige extra subsidie aan het Trimbos-instituut gegeven.

Het Trimbos bereidt zich al geruime tijd voor op het uitvoeren van de tabakspreventietaken. Het Trimbos-instituut maakt daarbij gebruik van de bestaande kennis en expertise op het gebied van tabaksontmoediging, onder andere bij STIVORO. Op een aantal onderdelen, zoals de infolijn, zal in de loop van dit jaar al integratie plaatsvinden (één infolijn voor alcohol, drugs en tabak). Vanaf 2013 zal de monitoring, het adviseren en informeren van burgers, het delen van wetenschappelijke kennis en het bevorderen van gezonde leefstijl op het gebied van roken worden vormgegeven door het Trimbos-instituut. Daarbij wordt gekozen voor een bredere benadering (roken, alcohol en drugs). Voor de herkenbaarheid en vindbaarheid in het veld, bijvoorbeeld voor gezondheidsprofessionals, zal het Trimbos-instituut zich naar veldpartijen presenteren als Expertisecentrum Tabak.

Ook is het Trimbos de afgelopen maanden al begonnen met het opbouwen van een nationaal en internationaal netwerk op het thema tabak. Dit sluit goed aan bij hun bestaande netwerk en expertise op het gebied van verslaving en preventie van middelengebruik.

KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting en het Astmafonds hebben zelfstandig en al in 2011 besloten tot de afbouw en uiteindelijk stopzetting van hun subsidie aan STIVORO. Het subsidiebedrag dat zij in 2013 nog aan STIVORO ter beschikking stellen, is sterk teruggebracht en bovendien bestemd voor andere activiteiten dan die STIVORO uitvoert voor VWS. De Fondsen zullen een aantal taken, bijvoorbeeld het voeren van campagnes, voortaan zelf of in alliantieverband uitvoeren. De Fondsen bepalen hierin vanzelfsprekend hun eigen koers en tijdpad. Wel voert VWS regelmatig overleg met de Fondsen om elkaar wederzijds te informeren over activiteiten op het gebied van preventie. Ook kunnen de Fondsen natuurlijk gebruik blijven maken van een landelijk expertisecentrum op het gebied van tabak. Vanaf 2013 is dat het Trimbos-instituut.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

Naar boven