32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 375 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 april 2019

Met bijgaand rapport1 informeer ik u nader over de resultaten van de monitor van productsamenstelling in voedingsmiddelen en de monitor van de afspraken ten behoeve van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Het RIVM heeft in 2018 de monitor uitgevoerd. In de brief aan uw Kamer van 21 december 20182 over de voortgang van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling is alvast een doorkijk gegeven naar de resultaten.

Het RIVM heeft de monitor uitgevoerd op basis van gegevens in de Levensmiddelendatabank. Afgelopen tijd is deze databank flink uitgebreid met etiketgegevens uit verschillende externe databases (ongeveer 80% van de in de supermarkten verkocht producten). Hierdoor waren er voor de monitor in 2018 meer gegevens beschikbaar dan voorheen (gegevens van ruim 50.000 producten t.o.v. eerder circa 3500 producten).

Door de verandering van methodiek en gebruik van een andere gegevensset in 2018, is het niet mogelijk de resultaten te vergelijken met voorgaande jaren.

Het RIVM heeft met de gegevens uit de Levensmiddelendatabank in beeld gebracht wat de gemiddelde gehalten aan zout, verzadigd vet en suikers in voedingsmiddelen waren. Deze gehalten zijn vergeleken met de maximumnormen zoals afgesproken in diverse afspraken van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Het RIVM heeft hierbij aangegeven wat de percentages aan producten waren die aan deze afgesproken maximumnormen voldoen.

Het doel van het Akkoord is om de hoogste gehalten aan zout, verzadigd vet en/of suiker binnen de productgroepen te verlagen, zodat de spreiding binnen de productgroepen kleiner wordt. Dat de gemiddelde gehalten omlaag zijn gegaan, zoals RIVM in vorige monitoren concludeerde, laat zien dat er zeker stappen zijn en worden gezet. Maar er zijn nog steeds binnen elke productgroep producten met gehalten boven de maximumnormen. Het RIVM constateert dat in 2018 fabrikanten bij 85 procent van de vleeswaren de maximale hoeveelheid zout of minder gebruikten. Dat gold ook voor 58 procent van de vleesconserven. Ook in 68 procent van de soepen en bouillons en 71 procent van de sauzen hielden de fabrikanten zich aan de afspraken. In 94 procent van de vleeswaren en 72 procent van de cakes met margarine zat de maximale hoeveelheid verzadigd vet of minder.

Ik vind dat 100 procent van de deelnemende bedrijven binnen de afgesproken termijnen moet voldoen aan de maximumnormen. Ik zal met het bedrijfsleven in gesprek gaan hoe zij dit kunnen realiseren en om te inventariseren waar er nog eventuele technische belemmeringen liggen. Daarnaast blijft er aandacht voor optimalisatie van de methodiek en gegevensset van de monitor (productindeling, kwaliteit van gegevens, etc.).

Ik verwacht met de nieuwe wijze van monitoring, zoals door het RIVM in 2018 is uitgevoerd, in de komende jaren een beter beeld te kunnen geven van de samenstelling van het productaanbod en de verandering ervan. Ook na 2020, wanneer het Akkoord Verbetering Productsamenstelling is afgelopen, zal productverbetering en het monitoren hiervan worden voortgezet. Hiervoor ontwikkel ik, in het kader van het Nationaal Preventieakkoord, momenteel een nieuw systeem waarover ik u later dit jaar zal informeren.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 32 793, nr. 343

Naar boven