32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 344 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 januari 2019

Op 25 juni 2018 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de dalende vaccinatiegraad (Kamerstuk 32 793, nr. 315) en op 19 november 2018 over de acties die ik onderneem om de vaccinatiebereidheid te vergroten (Kamerstuk 32 793, nr. 338). Ik heb hierbij aangegeven dat ik de vaccinatiegraad in Nederland nauwlettend volg.

In verband met de rondetafelgesprekken die uw Kamer op maandag 21 januari 2019 organiseert, informeer ik u over de actuele ontwikkeling van de vaccinatiegraad.

Het RIVM heeft aangegeven dat, op basis van voorlopige cijfers, er geen verdere afname van de vaccinatiegraad te zien is bij jonge kinderen. Voorlopige cijfers over 2018 voor kinderen geboren in 2016 en 2017 laten eenzelfde beeld zien als voor kinderen geboren in 2015: op 1-jarige leeftijd heeft bijvoorbeeld bijna 94% de primaire serie voor DKTP afgerond (was ruim 95% voor kinderen geboren in 2013 en eerder blijkt uit het laatste vaccinatiegraad rapport over 2017). De voorlopige cijfers over 2018 van de andere vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma laten een vergelijkbaar stabiel beeld zien. Dit betekent dat de vaccinatiegraad nog niet op het oude niveau is, maar ik ben blij dat de dalende trend zich niet lijkt voort te zetten.

Ook ten aanzien van de HPV vaccinatie is er positief nieuws. In mijn brief van juni 2018 meldde ik nog een aanzienlijke daling van 8% van de vaccinatiegraad HPV tot 45,5% (was 61% in 2016). Deze daling zet niet door. Op basis van voorlopige opkomstcijfers is nog niet vast te stellen hoe hoog de HPV vaccinatiegraad precies is, maar het landelijke opkomstpercentage (aantal vaccins/aantal opgeroepen meisjes) lijkt vanaf geboortecohort 2005 te stabiliseren.

Het RIVM verwacht dat deze ontwikkelingen ook terug te zien zijn in het definitieve vaccinatiegraadrapport dat elk jaar in juni verschijnt en waarover ik uw Kamer dan ook zal informeren.

Hoewel deze signalen hoopgevend zijn, betekent dit niet dat we geen werk meer hebben te verzetten. Met alle acties die ik in mijn brief «Verder met vaccineren» heb ingezet wil ik ervoor zorgen dat de vaccinatiegraad verder omhoog gaat, zodat we de samenleving zo goed mogelijk beschermen tegen ernstige infectieziekten. Over de voortgang van deze acties zal ik u, zoals toegezegd, dit voorjaar informeren.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

Naar boven