Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632793 nr. 211

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 211 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 maart 2016

Op 9 maart jongstleden hebben wij u de voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Preventie (NPP) gestuurd (Kamerstuk 32 793, nr. 210). Daarin is aangekondigd dat uw Kamer de uitkomsten van de NPP-monitor en het verslag van de jaarlijkse conferentie Alles is gezondheid... eind maart ontvangt. We verwijzen hiervoor naar de bijlage1.

Conferentie Alles is gezondheid...

Op 9 maart vond de derde conferentie Alles is gezondheid... plaats in Oegstgeest (zie bijlage2). Een groot aantal maatschappelijke partners kwam bijeen om hun bijdragen aan de doelstellingen van het NPP te bespreken, van elkaars ervaringen te leren en een start te maken met nieuwe gezamenlijke initiatieven. Dit jaar stond de vraag centraal hoe we de energie die Alles is gezondheid... heeft losgemaakt en de vele maatschappelijke initiatieven die daaruit zijn voortgekomen, kunnen verduurzamen en borgen in het dagelijkse leven. Het is belangrijk dat Alles is gezondheid... een maatschappelijke beweging blijft: van en voor organisaties, bedrijven en instellingen die meedoen. Zij kunnen nieuwe ideeën ontwikkelen om deze maatschappelijke beweging nog meer kracht, focus en duurzaamheid te geven. Wij willen daarom vernieuwers betrekken in de verdere opschaling van kansrijke initiatieven. We gaan daarvoor actief met diverse partijen in gesprek. Dit gebruiken wij als input voor concrete voorstellen voor de vervolgstappen. Een kort filmverslag van de conferentie vindt u op https://youtu.be/8sq6cyr5K44.

NPP-monitor

Tijdens de conferentie presenteerde het RIVM de uitkomsten van de monitor 2015 (zie ook www.allesisgezondheid.nl/monitoring). De meeste indicatoren ontwikkelen zich positief. De voortgang is zichtbaar en er gebeurt veel. De maatschappelijke beweging en de samenwerking tussen verschillende partners binnen Alles is gezondheid... breiden zich uit. Nieuwe pledges komen steeds vaker tot stand in samenwerking met anderen en over de domeinen heen. Activiteiten worden gebundeld en partijen weten elkaar steeds beter te vinden. Het aantal sportkantines dat met gezondheid aan de slag is toegenomen. Er is een enorme stijging van het aantal oorchecks (online hoortest aangeboden door de Nationale Hoorstichting). Het aantal deelnemers aan Stoptober is in 2015 bijna verdubbeld. Maar hierbij geldt wel dat het relatieve bereik van deze interventies nog beperkt is. Ook indicatoren uit onze eigen preventieprogramma’s laten vooruitgang zien. Het aantal scholen met een Vignet Gezonde School heeft een forse sprong gemaakt. Er zijn inmiddels 100 JOGG-gemeenten en 164 gemeenten zijn actief bezig met een lokaal plan van aanpak gezondheidsachterstanden.

Het RIVM geeft aan dat sommige onderwerpen, zoals roken, alcohol en depressie, nog meer aandacht behoeven. Daarnaast is het opschalen van de initiatieven, pledges en activiteiten belangrijk om de twee doelstellingen van het programma te bereiken: minder sterke groei van mensen met chronische aandoeningen en het stabiliseren of terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden. Dit signaal nemen we ook mee in de uitwerking van onze plannen voor het vervolg waarover wij uw Kamer na de zomer informeren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.