32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 193 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2015

In reactie op mijn toezegging in het Algemeen Overleg Suïcidaliteit (4 september 2014, Kamerstuk 32 793, nr. 155) en de aangenomen motie van het lid Van der Staaij1, bied ik u hierbij de Onderzoeksagenda suïcidepreventie aan2.

Deze meerjarige onderzoeksagenda heeft ZonMw op mijn verzoek in samenspraak met het beroepsveld, wetenschappers en ervaringsdeskundigen opgesteld.

Het aantal suïcides vertoont sinds enkele jaren een stijgende lijn. Gezien de complexe problematiek is het opbouwen van meer kennis en inzicht om het aantal suïcides terug te dringen, urgent. Daarom ben ik verheugd dat ZonMw een gedragen meerjarige onderzoeksagenda heeft geformuleerd, voorzien van een achttal prioritaire thema’s, waarbinnen nader onderzoek zou moeten plaatsvinden. Deze prioriteiten zijn gericht op het doorbreken van het taboe, specifiek implementatieonderzoek, meer inzicht in de specifieke risicogroepen, opleiding en scholing, verbetering van de aansluiting in de keten, de inzet van ervaringsdeskundigen en naasten en het beter benutten van (bestaande) databestanden. De onderzoeksagenda bevat tevens een beknopt overzicht van het lopende en uitgevoerde onderzoek in Nederland.

Ik wil graag mijn bijdrage leveren om meer inzicht te krijgen in deze problematiek en ben dan ook bereid om voor deze onderzoeksagenda gedurende vier jaar in totaal een bedrag ter hoogte van € 3,2 mln. beschikbaar te stellen.

Ik zal ZonMw vragen de nodige voorbereidingen in gang te zetten, zodat nog dit najaar gestart kan worden met de uitvoering van deze onderzoeksagenda.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Kamerstuk 25 424, nr. 264

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven