Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532793 nr. 159

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 159 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 november 2014

Overgewicht is één van onze grootste gezondheidsproblemen. In de leeftijd van 4 tot 20 jaar heeft één op de 8 Nederlanders overgewicht. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid van de kinderen en de jongeren maar ook voor het sociaal en psychisch welbevinden. Daarnaast hebben zij ook een grotere kans op te groeien tot volwassenen met (ernstig) overgewicht met alle (gezondheids)gevolgen van dien.

Het terugdringen van overgewicht vraagt om een multidisciplinaire en langdurige aanpak en niet alleen van de mensen zelf maar ook van de omgeving waaronder de school. De inzet van de school om het goede voorbeeld te geven is belangrijk. Jongeren zijn immers een groot deel van de dag op school. In deze brief informeer ik u over het programma de Gezonde Schoolkantine.

De Gezonde Schoolkantine is in de loop der jaren ontwikkeld tot een erkend en vaak aangevraagd programma voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het is gebaseerd op de gedachte dat jongeren recht hebben op een gezonde omgeving waarin de gezonde keuze voor hen gemakkelijk en vanzelfsprekend gemaakt wordt. Het programma biedt een effectief instrument om dit te realiseren.

Sinds 2013 geef ik extra geld aan het Voedingscentrum om scholen te adviseren over hun kantines. In 2013 heeft het Voedingscentrum met de schoolkantine brigade 350 schoollocaties bezocht in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Dit jaar zijn er al 450 andere schoollocaties bezocht.

We zien dat het werkt. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat bijna 84% van de scholen aan de slag is gegaan met het advies van de brigade en meer dan driekwart van de scholen positieve wijzigingen heeft doorgevoerd in het productaanbod. Hiermee voorziet het programma in de behoefte van veel scholen om een gezonder productaanbod in de kantines te bewerkstelligen.

Via het Handvest Gezonder Voedingsaanbod op Scholen, ondertekend door 38 partijen, worden partijen zoals cateraars en automatenleveranciers gestimuleerd om in een gezond aanbod te voorzien. Door in te zetten op de vraagkant door middel van het progamma De Gezonde Schoolkantine, en anderzijds door middel van het Handvest, wordt het uiterste gedaan wat binnen de kaders van stimulering mogelijk is om gezondere kantines te realiseren.

We moeten nu doorzetten om de positieve ontwikkeling die in gang is gezet verder te stimuleren. Daarom zal ik in 2015 € 1.300.000 ter beschikking stellen voor het programma de Gezonde Schoolkantine. Hiermee kom ik tegemoet aan de motie Dijkstra (Kamerstuk 32 793, nr. 121), die vraagt om voortzetting van de financiering van het project «De Gezonde Schoolkantine» in 2015.

Aan het einde van 2015 zijn alle scholen benaderd. De motie Vendrik uit 2009 (Kamerstuk 31 899, nr. 8) vraagt beleid te ontwikkelen gericht op een 100% gezond aanbod in alle schoolkantines in 2015. Of de kantines 100% gezond zijn in 2015 is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de scholen zelf.

Na de zomer van 2015 zal het RIVM het productaanbod in schoolkantines in het VO en MBO monitoren. Ik krijg daardoor inzicht in wat het programma tot stand heeft gebracht. De uitkomsten van deze monitor zijn beschikbaar in het eerste kwartaal van 2016. Hierover zal ik uw Kamer vervolgens informeren.

Dit is niet het enige dat ik doe om scholen gezonder te maken. De Gezonde Schoolkantine is onderdeel van een bredere aanpak om scholen te stimuleren zich structureel in te zetten om de gezondheid van hun leerlingen te bevorderen, bijvoorbeeld door een gezond schoolplein en aandacht voor het onderwerp in de onderwijsagenda. Ook in de JOGG-gemeenten (Jongeren Op Gezond Gewicht) ga ik onverminderd door met het terugdringen van overgewicht. Alleen door van uit verschillende invalshoeken actie te ondernemen, is het mogelijk overgewicht écht aan te pakken.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn