Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-201132780-VIII nr. A

32 780 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET

30 juni 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011, vastgesteld bij de wet van 3 februari 2011, Stb. 78;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

In afwijking van artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt voor het jaar 2011 een meerjarige begrotingsreserve ten laste van het niet-beleidsartikel Ministerie Algemeen (artikelnummer 18) aangehouden.

De begrotingreserve is bestemd als budgettaire voorziening voor de garantstelling door de Staat voor ontstane restschuld bij onderwijsinstellingen die in gebreke blijven om gesloten leningen aan de schuldeiser terug te betalen.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2011

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

Bedragen x € 1 000

   

(1)

   

(2)

   

(3)

   
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Vastgestelde mutaties (+ of –) ISB

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

36 800 865

1 996 988

 

– 3 131 132

– 927 695

 

261 428

137 629

                     
 

Beleidsartikelen

 

36 609 883

1 995 464

 

– 3 128 811

– 927 695

 

94 688

138 586

01

Primair onderwijs

9 502 556

9 503 772

1 661

0

0

0

40 742

40 742

0

03

Voortgezet onderwijs

6 787 485

6 818 367

1 361

0

0

0

101 779

101 779

0

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3 419 730

3 419 894

0

0

0

0

117 959

73 645

0

05

Technocentra

20

20

0

0

0

0

0

0

0

06

Hoger beroepsonderwijs

2 530 905

2 538 673

17

0

0

0

– 27 873

– 26 430

957

07

Wetenschappelijk onderwijs

3 953 323

3 913 542

25 016

0

0

0

– 11 303

6 724

0

08

Internationaal beleid

37 671

42 258

99

0

0

0

– 27 398

– 22 905

0

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

299 840

300 415

0

0

0

0

4 220

4 220

0

11

Studiefinanciering

4 059 432

4 059 432

611 576

0

0

0

– 106 817

– 106 817

85 848

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

133 359

133 359

8 400

0

0

0

5 896

5 896

5 758

13

Lesgelden

6 508

6 508

217 044

0

0

0

0

0

3 155

14

Cultuur

577 958

917 496

494

0

0

0

808

808

23 845

15

Media

904 760

905 506

202 000

0

0

0

10 664

10 664

19 023

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1 027 583

1 095 067

71 060

– 182 217

– 191 657

– 70 959

7 123

5 938

0

24

Kinderopvang

2 937 154

2 937 154

856 736

– 2 937 154

– 2 937 154

– 856 736

0

0

0

25

Emancipatie

14 064

18 420

0

0

0

0

– 3 024

424

0

                     
 

Niet- beleidsartikelen

 

190 982

1 524

 

– 2 321

0

 

166 740

– 957

17

Nominaal en onvoorzien

11 449

11 449

957

0

0

0

154 373

154 373

– 957

18

Bestuursdepartement

115 758

115 758

567

– 2 321

– 2 321

0

11 127

11 127

0

19

Inspecties

57 982

57 982

0

0

0

0

746

746

0

20

Adviesraden

5 793

5 793

0

0

0

0

494

494

0