32 774 Besluit congestiemanagement elektriciteit

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2011

Met deze brief wil ik uw kamer informeren over enkele ontwikkelingen op het gebied van congestiemanagement en voorrang voor duurzaam. In vervolg op mijn brief van 15 juni 2011 (Kamerstuk 32 774, nr. 2), met de beantwoording van uw vragen inzake het ontwerpbesluit congestiemanagement elektriciteit, stel ik u op de hoogte van de reactie van de Europese Commissie op mijn schrijven aan de Europese Commissie over de Nederlandse systematiek van congestiemanagement. Tevens geef ik gehoor aan uw verzoek inzake een brief die de VEMW u had toegestuurd voorafgaand aan het Algemeen Overleg op 22 juni 2011 (Kamerstuk 29 023, nr. 109).

De Commissie heeft per brief een antwoord gegeven, dat u hierbij aantreft.1

Allereerst concludeert de Commissie dat het Nederlandse biedingensysteem voor congestiemanagement past binnen de relevante Europese regelgeving. Wel dient er op te worden toegezien dat de netbeheerder waar mogelijk voldoende transportcapaciteit realiseert om congestie op te heffen. Ook wordt aangegeven dat een voorrangsbehandeling van duurzaam geproduceerde elektriciteit alleen mogelijk is op basis van een expliciete openbare dienstverplichting van de netbeheerder. Tenslotte stelt de Commissie dat de kosten van het systeem niet vallen onder Verordening 838/2010.

In de paragraaf «differential treatment of renewables» geeft de Commissie meer specifiek aan dat de beoogde wijze van voorrang voor duurzaam en mogelijke kostentoerekening aan grijze producenten in het congestiegebied alleen mogelijk is indien dit objectief gerechtvaardigd wordt. Hoe dit moet worden ingevuld is momenteel (opnieuw) onderdeel van besprekingen tussen het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Commissie. Ik verwacht u daar begin 2012 nader over te kunnen berichten.

Het bovengenoemde ontwerpbesluit congestiemanagement elektriciteit ligt momenteel bij de Raad van State. Een advies kan verwacht worden begin 2012, waarna het besluit gepubliceerd kan worden en gelijktijdig met de samenhangende artikelen van de Elektriciteitswet 1998 in werking zal treden. Vanaf dat moment zal het voorrang voor duurzaam-principe bij congestiemanagement worden toegepast.

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet heeft in november 2011 congestiemanagement toegepast in de regio Maasvlakte. TenneT heeft aangegeven dat de kosten per saldo hoger uitvallen dan voorzien. Momenteel bekijken we samen met Tennet, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en betrokken marktpartijen welke verbeteringen in de uitvoering direct mogelijk zijn. Een nadere analyse is in februari 2012 gereed. Mocht blijken dat de kosten hoog blijven, dan zal TenneT maatregelen nemen om partijen beter in het systeem te laten participeren. De NMa kan hier dan ook op toezien dat dit gebeurt.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven