Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332766 nr. 6

32 766 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het vaststellen van emissieklassen van motorvoertuigen, het opnemen van enkele bepalingen met betrekking tot voertuigonderdelen die niet dienen te zijn goedgekeurd voor de toelating tot het verkeer op de weg en het maximeren van de prijs van het rijbewijs

Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juli 2013

Naar aanleiding van uw verzoek om helderheid te geven over de voortgang van het proces voor vaststelling van een maximumprijs voor het rijbewijs bericht ik u als volgt.

De Nota naar aanleiding van het Verslag, samen met een Nota van Wijziging, ontvangt u hierbij (Kamerstuk 32 766, nrs. 7 en 8). Om de maximumprijs voor het rijbewijs te kunnen realiseren is voorts nog een wijziging van het Reglement rijbewijzen nodig. Een concept van dit wijzigingsbesluit zal in het kader van de voorhangprocedure aan uw Kamer en de Eerste Kamer worden voorgelegd zodra bovengenoemd wetsvoorstel door uw Kamer is aanvaard. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2014.

De Nota naar aanleiding van het Verslag heeft geruime tijd op zich laten wachten. Inbreng van uw Kamer gaf aanleiding om opnieuw naar het onderwerp emissieklassen van de wetswijziging te kijken en overleg te voeren met betrokken partijen.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus