Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332766 nr. 8

32 766 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het vaststellen van emissieklassen van motorvoertuigen, het opnemen van enkele bepalingen met betrekking tot voertuigonderdelen die niet dienen te zijn goedgekeurd voor de toelating tot het verkeer op de weg en het maximeren van de prijs van het rijbewijs

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 9 juli 2013

Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt:

A

Het opschrift komt te luiden:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het opnemen van enkele bepalingen met betrekking tot voertuigonderdelen die niet dienen te zijn goedgekeurd voor de toelating tot het verkeer op de weg en het maximeren van de prijs van het rijbewijs

B

De considerans komt te luiden:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat in verband met de typegoedkeuring van voertuigonderdelen die niet dienen te zijn goedgekeurd voor de toelating tot het verkeer op de weg, de erkende inbouw van die voertuigonderdelen en het maximeren van de prijs van het rijbewijs een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 noodzakelijk is;

C

Artikel I wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel A komt te luiden:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt in onderdeel f «voertuigen, voertuigonderdelen, uitrustingsstukken of voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers» vervangen door: voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers.

2. Onderdeel B komt te luiden:

B

Artikel 4b, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a vervalt «in het kader van de toelating tot het verkeer op de weg».

2. In onderdeel j wordt «in de artikelen 62, 70a, 83 en 101» vervangen door: in de artikelen 62, 70a, 83, 92, eerste lid, 101, 132f, eerste lid, en 132k, eerste lid.

3. In onderdeel n wordt na «91, vierde lid» ingevoegd: 93, eerste lid, 94, tweede lid,.

D

Onderdeel F vervalt.

Toelichting

Deze nota van wijziging geeft uitvoering aan het voornemen om, artikel I, onderdeel F, van het wetsvoorstel te schrappen. Met dit onderdeel zou de Dienst Wegverkeer (hierna: RDW) de bevoegdheid verkrijgen om emissieklassen van motorvoertuigen vast te stellen en kunnen vastleggen in welke emissieklasse bestel- en personenauto’s vallen. Het voorstel om de RDW deze bevoegdheid te geven kwam voort uit de intentie bij gemeenten om de toegang tot eventuele milieuzones voor bestelverkeer op basis van emissieklasse te bepalen. De belangrijkste overweging om dit onderdeel te schrappen, vormt de wens om administratieve lasten te reduceren.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus