32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 213 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S.

Voorgesteld 9 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het aantal beroepsgroepen dat te maken krijgt met intimidatie en agressie toeneemt;

overwegende de aangenomen motie-Ellemeet/Michon-Derkzen (32 827, nr. 231) over het afschermen van vestigingsadressen;

overwegende dat er gestreefd wordt om per 1 juli 2022 wettelijk mogelijk te maken om vestigingsadressen voor bepaalde beroepsgroepen af te schermen;

verzoekt het kabinet om, nadat dit goed voor de gedefinieerde beroepsgroepen is geregeld, coulant om te gaan met verzoeken vanuit beroepsverenigingen om hen aan de lijst met bedreigde beroepsgroepen toe te voegen, en de Tweede Kamer hierover zo snel mogelijk, uiterlijk voor mei, te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rajkowski

Bontenbal

Ceder

Leijten

Kathmann

Naar boven