32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 210 MOTIE VAN HET LID VAN GINNEKEN C.S.

Voorgesteld 9 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sinds 1 januari 2022 de woonadressen van natuurlijke personen worden afgeschermd in het Handelsregister, maar het vestigingsadres niet, terwijl dit voor veel zelfstandigen overeenkomt;

overwegende dat de Kamer al meerdere moties heeft aangenomen om privéadressen van mensen in het Handelsregister te beschermen maar dat een oplossing te lang op zich laat wachten;

overwegende dat binnen de beide beleidsopties uit de datavisiebrief van de Minister van december 2021 er wettelijke ruimte is om ondernemers die niet volgens consumentenwetgeving of anderszins verplicht zijn hun vestigingsadres te openbaren, de mogelijkheid te geven om op individuele basis hun vestigingsadres te laten afschermen;

overwegende dat afscherming bij enkel specifieke beroepsgroepen onvoldoende is om de veiligheid te waarborgen van alle zelfstandigen die risico lopen;

verzoekt het kabinet om, parallel aan de huidige consultaties over het Handelsregister, op de kortst mogelijke termijn, in ieder geval voor het meireces, vestigingsadressen af te schermen als deze overeenkomen met het woonacres, als openbaring voor die ondernemer niet verplicht is en als de ondernemer dit zelf wenst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ginneken

Bouchallikh

Simons

Koekkoek

Bontenbal

Rajkowski

Van Raan

Kathmann

Leijten

Ceder

Naar boven