Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932761 nr. 137

32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 137 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN VERHOEVEN

Voorgesteld 25 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ingevolge artikel 56 AVG de Ierse Data Protection Commission in Europees verband de leidende toezichthoudende autoriteit is voor de zogenaamde Big Five, te weten Google, Facebook, Microsoft, Apple en Amazon;

overwegende dat adequaat en deugdelijk toezicht op deze Big Five door de Ierse Data Protection Commission ook voor Nederlandse ingezetenen van zeer groot belang is;

verzoekt de regering, inzichtelijk te maken op welke wijze de Ierse Data Protection Commission ten opzichte van de Big Five inhoud geeft aan haar toezichttaak, inclusief het jaarlijks toezenden van het Ierse jaarlijks activiteitenverslag zoals bedoeld in artikel 59 AVG,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Verhoeven