32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 13 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ELISSEN EN SCHOUW TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 5

Voorgesteld 22 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Nederlandse overheid, mede door wetgeving in andere landen (o.a. de Patriot Act), onvoldoende garanties kan bieden ten aanzien van de bescherming van gegevens van burgers;

overwegende, dat de Nederlandse overheid wél de verantwoordelijkheid draagt om de haar ter beschikking gestelde gegevens optimaal te beschermen;

overwegende, dat het beveiligingsniveau dat van toepassing is afhankelijk dient te zijn van het type gegevens dat wordt opgeslagen en bijvoorbeeld gegevens in de GBA, maar ook de gegevens die worden opgeslagen door de AIVD, de politie en de belastingdienst, het hoogste beschermingsniveau behoeven;

overwegende, dat het risico op het verliezen van deze gegevens toeneemt wanneer deze gegevens buiten Nederland worden opgeslagen en/of met behulp van buitenlandse dienstverleners worden beheerd;

overwegende, dat Europese aanbestedingsregels en wetgeving ruimte bieden om in het nationaal belang (veiligheid, privacy, databescherming) voorbehoud te maken en nadere regels te stellen;

verzoekt de regering om bij aanbesteding met betrekking tot opslag en beheer van gegevens van Nederlandse burgers, daar waar die gegevens het hoogste niveau van dataprotectie behoeven, de voorwaarde op te nemen dat in geval van conflicterende jurisdictie of om zulks te voorkomen exclusief het Nederlands recht van toepassing dient te worden verklaard,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elissen

Schouw

Naar boven