32 757 Bouwbesluit 2012

Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 december 2011

Op 20 december 2011 heeft de VROM-Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport alsmede aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het rapport onderzoek «Brandveiligheid van zorginstellingen» aangeboden.

Hierbij doe ik u namens het kabinet dit rapport toekomen.1 De betrokken departementen bereiden thans een reactie voor. Het streven is uw Kamer deze kabinetsreactie zo spoedig mogelijk na het reces te doen toekomen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven