32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Nr. 56 MOTIE VAN HET LID ÖZÜTOK

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat politieke besluitvorming zo transparant mogelijk moet zijn;

overwegende dat zowel Europese als Nederlandse politieke partijen geld ontvangen van bedrijven of organisaties die een direct belang hebben bij een bepaalde uitkomst van een besluitvormingstraject;

overwegende dat zowel de staatscommissie parlementair stelsel als de commissie-Veling aanbevelingen hebben gedaan om de financiering van politieke partijen en kandidaten transparanter te maken;

overwegende dat uit internationaal vergelijkend onderzoek naar voren komt dat in andere Europese landen veel duidelijkere regels zijn ten aanzien van financiering van politieke partijen en kandidaten;

van mening dat het onwenselijk is dat organisaties direct of indirect invloed kunnen uitoefenen op politieke besluitvorming door middel van het geven van een geldelijke donatie;

verzoekt de regering, zich in Europees verband in te zetten voor een verbod op donaties door bedrijven aan Europese partijen;

verzoekt de regering tevens, om in de nog naar de Kamer te sturen aanpassing van de Wet financiering politieke partijen een voorstel te doen om tot een verbod te komen op de financiering van Nederlandse politieke partijen door bedrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Özütok

Naar boven