32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

31 906 Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies

Nr. 29 MOTIE VAN HET LID HEIJNEN

Voorgesteld 14 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Wet financiering politieke partijen in de huidige vorm geen grenzen stelt aan giften uit het buitenland aan Nederlandse politieke partijen;

constaterende, dat in een aantal andere Westerse landen er wel grenzen of verboden gelden voor giften uit het buitenland aan politieke partijen;

verzoekt de regering om bij te houden in hoeverre politieke partijen in Nederland giften uit het buitenland ontvangen en op basis hiervan bij de eerstvolgende evaluatie van de Wet financiering politieke partijen te bezien of grenzen aan of een verbod op giften uit het buitenland op zijn plaats zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen

Naar boven