32 716 Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA)

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2015

Op 11 juni 2013 heb ik u het onderzoek Duurzaam niet-duurzaam toegezonden (Kamerstuk 32 716, nr. 17). In dat onderzoek staat de vraag centraal welke factoren ertoe bijdragen dat een relatief grote groep werknemers niet-duurzaam volledig arbeidsongeschikt (zgn. WGA 80–100) wordt verklaard. Bij de aanbieding van het onderzoek Duurzaam niet-duurzaam heb ik aangekondigd dat er een verdiepingsonderzoek zou volgen. Dit vervolgonderzoek moet zich richten op de verschijningsvormen van de benutbare mogelijkheden: welke benutbare mogelijkheden hebben mensen nog, op welke manier kunnen deze worden bevorderd en welke kansen biedt dit op termijn voor (aangepast) werk. Hierbij bied ik u dit onderzoek aan1.

Dit verdiepingsonderzoek is bedoeld om inzicht te bieden in welke aanknopingspunten er zijn voor beleid gericht op de groep WGA 80–100. Daarnaast kan het sociale partners helpen om te komen tot maatregelen om het beroep op de WIA te verminderen. In het sociaal akkoord is afgesproken dat sociale partners maatregelen nemen die ervoor zorgen dat minder mensen een beroep hoeven te doen op de WIA. Hiervoor is taakstellend € 150 miljoen structureel ingeboekt, waarbij sprake is van een ingroeipad (beginnend met € 5 miljoen in 2017, € 15 miljoen in 2018, et cetera). Verwacht wordt dat de maatregelen zich in het bijzonder zullen richten op preventie en re-integratie van vangnetters en de groep WGA 80–100. Aangezien deze maatregelen vanaf 2017 effect dienen te hebben, moeten zij op korte termijn worden ingevuld. Ik zal zo spoedig mogelijk na de zomer in gesprek treden met sociale partners over welke maatregelen zij nemen en zal desgewenst hierbij ondersteuning verlenen.

In het sociaal akkoord is ook afgesproken dat sociale partners innovatieve werkwijzen ontwikkelen met als doel het beroep op de Ziektewet te verminderen en zo instroom in de WIA te voorkomen. Dit als alternatief voor de invoering van de arbeidsverledeneis. Hiervoor is structureel € 15 miljoen ingeboekt. Sociale partners hebben hierop pilots ontwikkeld waarin deelnemende sectoren in plaats van het UWV maximaal twee jaar (tot aan de WIA) verantwoordelijk zijn voor de re-integratie en arborol van 210 ZW-gerechtigden. De pilots zijn in september 2014 gestart. Het evaluatieonderzoek verwacht ik in 2017 aan te bieden aan uw Kamer.

Gegeven beide afspraken met sociale partners is een inhoudelijke reactie op het onderzoek nu niet opportuun.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven