32 708 Parlementair onderzoek Economische dimensie verduurzaming voedselproductie

Nr. 23 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 juni 2012

Op 17 en 18 juni heeft in het Mexicaanse Los Cabos de top van staatshoofden en regeringsleiders van de G20 plaatsgevonden. Deze top was het eindpunt van verschillende voorbereidende bijeenkomsten op ambtelijk en ministerieel niveau waarin gesproken is over deelonderwerpen op de G20-agenda. Een van deze deelonderwerpen was landbouw en voedselzekerheid.

Nederland was uitgenodigd door G20-voorzitter Mexico om aan de bijeenkomsten over landbouw en voedselzekerheid deel te nemen. Deze uitnodiging dankten wij aan onze uitstekende reputatie als landbouwnatie en vanwege ons innovatieve bedrijfsleven en onze goede kennisinstellingen. Ook kan de uitnodiging gezien worden als erkenning voor de bijdrage die Nederland levert aan het verbeteren van de mondiale voedselzekerheid.

De Nederlandse inzet voor de hoogambtelijke bijeenkomsten die plaatsvonden op 12–13 april en 18–19 mei heb ik eerder aan uw Kamer gestuurd (TK 32 708, nr. 22). Door middel van deze brief wil ik u informeren over de uitkomsten van de G20 op het gebied van landbouw en voedselzekerheid.

Uitkomsten

Mexico wilde op het gebied van landbouw en voedselzekerheid voortbouwen op het Action Plan on Food Price Volatility and Agriculture dat vorig jaar door de G20 is afgesproken. Het eindrapport van de landbouwgroep bevat dan ook een overzicht van de stand van zaken over implementatie van dit Actieplan1. Het Actieplan wordt nog sterk gesteund door de G20-leden en de vooruitgang die er geboekt is wordt door alle deelnemers zeer verwelkomd. Er is vooral tevredenheid over de uitwerking van het Agricultural Market Information System (AMIS) en het Rapid Response Forum (RRF) waarmee de transparantie op de wereldmarkt voor een aantal belangrijke agrarische producten moet worden vergroot en waarmee internationale beleidscoördinatie moet worden verbeterd. Zo kan excessieve prijsvolatiliteit zo goed mogelijk voorkomen worden.

Naast implementatie van het Actieplan wilde Mexico inzetten op afspraken om de landbouwproductiviteit op een duurzame wijze te verhogen. Alle deelnemers deelden het gevoel van urgentie om dit aan te pakken en ook bestond er een grote overeenstemming over wat er nodig is om veranderingen te realiseren. Zo onderkende iedereen het belang van goede kennisopbouw- en uitwisseling in de landbouw en betere verspreiding van kennis naar boeren via voorlichting. Ook deelde iedereen de mening dat goede instrumenten voor risicomanagement ter ondersteuning van een marktgerichte productieverhoging van groot belang zijn. Versterking van de positie van vrouwen in de landbouwsector was ook voor iedereen een cruciaal punt.

Deze punten sluiten nauw aan bij de Nederlandse inzet. Ik wil echter graag nog specifiek stilstaan bij twee andere onderwerpen waaraan veel aandacht besteed is, namelijk de effecten van klimaatverandering op de landbouw en de rol van het bedrijfsleven. Zoals ik uw Kamer eerder heb laten weten waren climate-smart agriculture en versterkte samenwerking met het bedrijfsleven voor mij topprioriteiten tijdens de G20-bijeenkomsten. Nederland loopt internationaal voorop bij deze onderwerpen en ik hecht er dan ook zeer aan dat hierop internationaal sterker ingezet wordt.

Ik ben dan ook verheugd dat de G20 de uitdagingen waar de landbouwsector mee geconfronteerd wordt ten gevolge van klimaatverandering heeft onderkend. De landbouwproductie moet worden verhoogd terwijl tegelijk de uitstoot van broeikasgassen wordt beperkt en de sector weerbaarder wordt tegen de effecten van klimaatverandering. Het belang van internationale samenwerking om climate-smart agriculture te realiseren, waarvan de door Nederland georganiseerde conferentie over Landbouw, Voedselzekerheid en Klimaatverandering een uitstekend voorbeeld is, is dan ook door de G20 bevestigd.

De Nederlandse nadruk op samenwerking met het bedrijfsleven heeft ook in de G20 zijn weerslag gevonden. Ik ben verheugd dat het bedrijfsleven via de Business-20 (B20) een bijdrage heeft kunnen leveren aan de bijeenkomsten en dat de uitkomsten van de landbouwgroep de breed gedragen mening weerspiegelen dat het bedrijfsleven cruciaal is om een duurzame productieverhoging te realiseren. Publiek-private samenwerking, zoals we in Nederland via de topsectoren al doen, is hiervoor een belangrijk middel. Ook het stimuleren door overheden van een goed investerings- en ondernemersklimaat is op voorstel van Nederland door de G20 aangenomen. Belangrijk daarbij vind ik dat er is afgesproken dat G20-landen hun eigen landbouwbeleid gaan evalueren en best practices gaan uitwisselen, specifiek ook gericht op het hervormen van beleid dat niet-duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen bevordert.

Ik kijk tevreden terug op de Nederlandse deelname aan de G20-landbouwgroep. Nederland heeft een duidelijk visitekaartje kunnen afgeven en zal ook in de toekomst, onder andere via onze kennisinstellingen, betrokken blijven bij de uitwerking van de afspraken van de landbouwgroep.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven