32 698 Hoogwaterbeschermingsprogramma

Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2012

Hierbij bied ik u de eerste voortgangsrapportage (VGR 1) aan van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2), met peildatum 31 december 20111. VGR 1 is gezamenlijk met de waterschappen tot stand gekomen. Ik merk een hernieuwd elan in de samenwerking tussen rijk en waterschappen binnen het programma. Dit mede als gevolg van het Bestuursakkoord Water, de status van Groot Project van HWBP-2 en de geactualiseerde intentieverklaringen per project.

Voortgang in de verslagperiode

In de verslagperiode is een vijftal projecten afgerond: Nieuwe Stadse Zeedijk, Nederlekdijk, Scheveningen, Johan Frisosluis Stavoren en Havendam Lemmer. Hiermee komt het totaal aan projecten dat aan de norm voldoet op 47. Op de peildatum zijn 10 projecten in uitvoering en 29 in planstudie. In het eerste kwartaal van 2012 wordt de vaststelling van meerdere voorkeursvarianten voorzien. Ook start een groot aantal projecten in 2012 met de uitvoering.

VGR 1 geeft een prognose dat ten opzichte van de basisrapportage vijf projecten mogelijk zullen uitlopen. Dit baart mij zorgen. Betrokken beheerders stellen alles in het werk om projecten die dreigen uit te lopen te versnellen. In de komende verslagperiode zullen de beheerders samen met het programmabureau de projectplanningen en de niet behaalde mijlpalen nader analyseren en op basis van deze analyse concrete beheersmaatregelen voorstellen en uitvoeren. Ik informeer uw Kamer in VGR 2 over de concrete maatregelen.

De programmaraming is licht gestegen naar 3156 mln. euro. Dit komt door een technische bijstelling (correctie voor scheefte) van de post onvoorzien op programmaniveau, ten gevolge van de afronding van een aantal projecten.

Het programmabudget bedraagt per 31 december 3187 mln. euro. In de begroting 2013 wordt het budget gelijkgetrokken met de raming van de basisrapportage. Het restantbudget wordt, conform de afspraken uit het Bestuursakkoord Water, overgeheveld naar het budget van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP).

Mogelijke toekomstige overhevelingen zijn afhankelijk van de ontwikkeling van de ramingen van beide programma’s. Streven is het aantal budgetoverhevelingen te beperken.

Ontwikkelingen in en om het programma

De forfaitaire vergoeding van 15% voor de gemaakte voorbereidingskosten van projecten is per 1 januari 2012 omgezet in een vergoeding van werkelijk gemaakte voorbereidingskosten met een maximum van 15% van de investeringskosten (Stct. nr. 22111). Hiermee is invulling gegeven aan de afspraak uit het Bestuursakkoord Water, de motie van het lid Van Veldhoven (10329) en de aanbevelingen van KPMG (27 625, nr. 167, bijlage 2). Ook draagt deze maatregel bij aan transparantie en soberheid in HWBP-2.

Er zijn in de Derde Toetsing mogelijk afgekeurde dijkvakken die meegenomen zouden kunnen worden in HWBP-2, in plaats van via de reguliere route via nHWBP. Mocht het aantoonbaar doelmatiger zijn de versterking van een dergelijk aangrenzend dijkvak mee te nemen in HWBP-2, dan zal de beheerder hiertoe een verzoek moeten indienen. Indien dit verzoek wordt gehonoreerd, is op dit dijkvak het toekomstige regime van het nHWBP van toepassing. De kern van dit principe is reeds aan uw Kamer gemeld bij de beantwoording van de Kamervragen over de basisrapportage (27 625, nr. 252).

Projectspecifieke zaken

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en RWS zijn in oktober 2011 het praktijkonderzoek Dijken op veen gestart. Dit innovatieve onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de sterkte van dijken op veenbodems. De resultaten en mogelijke consequenties van het onderzoek voor zowel projecten uit HWBP-2 als uit nHWBP worden later dit jaar verwacht.

Voor het project Zwakke Schakels Noord Holland is najaar 2011 een samenwerkingsovereenkomst tussen HHNK en RWS Noord-Holland ondertekend. Momenteel wordt gezamenlijk gewerkt aan een realisatieovereenkomst.

Beheersing en kwaliteitsborging

Naar aanleiding van aandachtspunten uit het accountantsrapport van de departementale auditdienst (DAD) bij de basisrapportage (32 698, nr. 2) is een aantal acties in gang gezet. De DAD vroeg aandacht voor een instrument waarmee op een systematische en gestructureerde wijze bevindingen, acties en aanbevelingen met betrekking tot de verschillende projecten gemonitord kunnen worden. De wijze waarop bestaande instrumenten bij het programmabureau gebruikt worden, is hierop aangepast. De aanbeveling met betrekking tot risicomanagement is voortvarend door de beheerders opgepakt.

In januari dit jaar is de oprichting van de Adviesraad Kwaliteitsborging HWBP-2 gestart. Deze adviesraad heeft als doel de kwaliteit van het programma als geheel te verbeteren. Onder onafhankelijk voorzitterschap stelt deze adviesraad, naar analogie van Ruimte voor de Rivier, jaarlijks een auditplan op.

De DAD doet uw Kamer jaarlijks een accountantsrapport toekomen. Het volgende rapport komt in oktober 2012 uit, kort na het verschijnen van VGR 2.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven