Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532698 nr. 18

32 698 Hoogwaterbeschermingsprogramma

Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 november 2014

Op 30 september jongstleden heb ik u de zesde voortgangsrapportage (VGR6) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) aangeboden met peildatum 30 juni 2014 (Kamerstuk 32 698, nr. 17).

Op basis van het onderzoek door de Auditdienst Rijk (ADR) ten aanzien van VGR6 is gebleken dat er een administratieve fout is geslopen in de verplichtingenstand zoals opgenomen in deze voortgangsrapportage en de aanbiedingsbrief. De herbeschikking met betrekking tot het project Zwakke Schakels Noord Holland was niet tijdig verwerkt waardoor de verplichtingenstand op peildatum 30 juni 2014 voor een bedrag van 22 miljoen euro te laag is weergegeven.

Hierbij bied ik u een herziene versie aan van de zesde voortgangsrapportage van het HWBP-2 waarin de juiste tabel inclusief bijbehorende toelichting (tabel 17) met de cumulatieve verplichtingen is opgenomen1. Daarnaast maak ik van deze gelegenheid gebruik om een redactionele wijziging door te voeren, namelijk het verwijderen van de colofon die was bedoeld voor het versiebeheer.

Per 30 juni 2014 is daarmee in totaal 1.684 miljoen euro verplicht.

Ten aanzien van de vorige versie zijn er inhoudelijk verder geen wijzigingen. De door de ADR geconstateerde administratieve fout is hiermee hersteld.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl