32 670 Voortgang Natura 2000

Nr. 57 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2012

Bijgevoegd vindt u de brief die ik hedenavond van Commissaris Potočnik ontving over het Nederlandse voorstel voor natuurherstel in de Westerschelde.1

Ik heb met instemming kennisgenomen van de brief. De Commissaris is bereid het voorgestelde maatregelenpakket te beschouwen als equivalent voor de volledige ontpoldering van de Hedwigepolder.

De Commissaris deelt het belang van het uitvoeren van de maatregelen in één pakket, dat in 2016 moet worden voltooid. Evenzo ziet de Commissaris de meerwaarde van het instellen van de voorgestelde monitoringscommissie die de voortgang van de uitvoering van de maatregelen en de effecten zal vaststellen. De voorbereidingen voor de samenstelling van de monitoringscommissie worden op dit moment getroffen.

De gevraagde informatie over de verdere uitwerking en de bijbehorende tijdplanning zal tijdig aan de Commissaris worden overlegd.

Gegeven de brief van de Europese Commissie zal ik op korte termijn het overleg met de Vlaamse minister-president, de heer Peeters, starten.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven