32 670 Voortgang Natura 2000

Nr. 29 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2011

U heeft mij gevraagd om een reactie op de brief van de LTO aangaande het Natura 2000 beheerplan in het gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck.

Op 1 november 2011 heeft de Provincie Zuid-Holland een bijeenkomst georganiseerd in Zegveld over de PAS en verdere vervolg voor het gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck. Vanuit mijn departement is daar ook een toelichting gegeven over de doelen en het aanwijzingsbesluit.

Tijdens de bijeenkomst hebben de betrokkenen vanuit onder andere de LTO toegezegd met de provincie in gesprek te gaan over de verdere uitwerking en implementatie van Natura 2000 in het gebied. Ik vind dit belangrijk, omdat er op deze manier oog blijft voor de belangen van de streek bij de implementatie. De provincie is de regievoerder. Ik heb er vertrouwen in dat naar een gezamenlijke aanpak wordt gezocht.

U vindt hierbij ook mijn antwoordbrief aan de LTO ter kennisname.1

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven