32 670 Voortgang Natura 2000

Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 oktober 2011

Op 30 juni 2011 heb ik uw Kamer geïnformeerd over correspondentie op ambtelijk niveau tussen de diensten van de Europese Commissie en mijn departement over het Nederlandse beleid ten aanzien van Natura 2000 in zijn algemeenheid en de voornemens met betrekking tot de Westerschelde in het bijzonder. Naar aanleiding daarvan en van bilaterale gesprekken met Eurocommissaris Potočnik en zijn diensten over het Nederlandse kabinetsbesluit voor natuurherstel in de Westerschelde – dat op 17 juni 2011 aan uw Kamer is gestuurd en waarover op 30 juni 2011 een debat met uw Kamer heeft plaatsgevonden – heeft Commissaris Potočnik mij op 13 oktober 2011 een kritische brief gestuurd. Die brief zend ik u hierbij toe.1

Heden heeft Commissaris Potočnik ook een persbericht uitgebracht. Dit treft u eveneens bij deze brief aan.1

De Commissaris heeft de Nederlandse regering gevraagd nadere informatie te verstrekken, met name over de wetenschappelijke onderbouwing van het maatregelenpakket voor natuurherstel in de Westerschelde. Op basis daarvan zal de Europese Commissie de zaak opnieuw bezien.

Ik zal de komende weken gebruiken om de wetenschappelijke basis onder het kabinetsbesluit voor natuurherstel in de Westerschelde te verstevigen en om de overige vragen van de Commissaris te beantwoorden. Daarbij zal ik de experts van kennisinstituut Deltares en mogelijk ook anderen inzetten. Zoals ik uw Kamer eerder vandaag heb aangegeven, streef ik ernaar de vragen van de Commissaris binnen twee maanden te beantwoorden.

Ik zal uw Kamer tezijnertijd informeren over de uitkomsten van het overleg met Commissaris Potočnik.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven