32 670 Voortgang Natura 2000

Nr. 171 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 oktober 2019

Bij de behandeling van de LNV-begroting (Handelingen II 2019/20, nr. 12, Begroting Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit 2020) heeft het lid Baudet een motie ingediend waarin het kabinet wordt verzocht om de Raad van State voorlichting te vragen over de mogelijkheid om in Nederland een stikstofaanpak te implementeren naar Duits model, waar ruimere grenswaarden gelden (Kamerstuk 35 300 XIV, nr. 51). In reactie op deze motie, en in de brief die ik op 4 oktober jl. aan uw Kamer heb gestuurd (Kamerstuk 32 670, nr. 167), heb ik uw Kamer gemeld dat ik de Raad van State om voorlichting vraag over het invoeren van een drempelwaarde. Om die reden heb ik aangegeven dat de motie van het lid Baudet overbodig is en heb ik deze daarom ontraden.

Graag geef ik uw Kamer nadere duiding over de inhoud van de voorlichting inzake het invoeren van een drempelwaarde die ik aan de Afdeling advisering van de Raad van State vraag. Deze voorlichting ziet op de voorwaarden waaronder in de Nederlandse context een drempelwaarde kan worden gehanteerd, zowel voor de kortere als de langere termijn. Tegelijk wordt tezamen met de bestuurlijke partners gewerkt aan een pakket van maatregelen waarmee een grenswaarde zou kunnen worden onderbouwd. Hierbij wordt ook bezien of ruimere grenswaarden, zoals deze in Duitsland gelden, in de Nederlandse context toegepast kunnen worden. Voor het einde van dit jaar wil het kabinet hier meer duidelijkheid over verschaffen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven