32 670 Voortgang Natura 2000

Nr. 166 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 september 2019

Hierbij stuur ik u het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek getiteld «Niet alles kan», zoals de voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek, de heer Remkes, dit zojuist aan mij heeft aangeboden1. Zoals ik heb gemeld in mijn brief van 13 september jl. stuur ik u zo spoedig mogelijk een kabinetsreactie op dit advies, waarbij ik hecht aan nauwe samenwerking met de interbestuurlijke partners (Kamerstuk 32 670, nr. 165).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven