Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932670 nr. 148

32 670 Voortgang Natura 2000

Nr. 148 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juni 2019

Hierbij stuur ik u de rapporten van de oriënterende studie ten behoeve van de evaluatie van de Natura 2000-doelensystematiek in Nederland die de WUR en Sovon hebben uitgevoerd1. Dit doe ik in reactie op het verzoek van uw vaste commissie voor LNV van vrijdag 14 juni jl.

In bijgevoegde rapporten worden adviezen gegeven over de landelijke doelensystematiek voor Natura 2000 en voor wijzigingen in aanwijzing en doelen van Natura 2000-gebieden. Het is een drieluik, bestaande uit een overkoepelend rapport (deel A) en twee achtergrondrapporten over de uitwerking van de doelen in de beheerplannen (deel B) en over het voorkomen van (al dan niet nieuwe) soorten en habitattypen binnen en buiten de Natura 2000-gebieden (deel C)2.

Deze verkennende studie is uitgevoerd in afwachting van de daadwerkelijke evaluatie van het Natura 2000-doelendocument. Uit de studie blijkt dat de uitwerking en resultaten nog niet zodanig zijn dat een echte beleidsevaluatie mogelijk is, onder andere omdat de beheerplannen nog niet lang genoeg in werking zijn om zichtbare effecten te sorteren. Daarom wordt dit jaar gewerkt aan een actualisatie van het Natura 2000-doelensysteem. Hierin wordt vooral gekeken naar praktische aspecten om de knelpunten in de uitvoering die naar voren zijn gekomen tijdens de Fitness Check op te lossen. De inzet van de actualisatie is om de landelijke gunstige staat van instandhouding van de habitattypen en soorten efficiënter en effectiever te kunnen bereiken. Een advies hierover wordt dit najaar naar uw Kamer verzonden. Daarna wordt gekeken of en hoe de oplossingen doorgevoerd kunnen worden in de aanwijzingsbesluiten van Natura 2000-gebieden. De adviezen uit deze rapporten zullen in dit traject meegenomen worden.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten