32 670 Voortgang Natura 2000

Nr. 139 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 oktober 2018

Op dit moment loopt een aantal trajecten op het gebied van ammoniak. Graag informeer ik u over de stand van zaken en mijn voornemen om u voor het einde van dit jaar een brief te sturen waarin ik in zal gaan op verschillende toezeggingen. Ik informeer u graag integraal over deze zaken, zodat deze zaken in goede onderlinge samenhang kunnen worden bezien.

Verder ga ik in op de tussenevaluatie PAS en op uw verzoek om goedkeuring voor een technische briefing over de tussenevaluatie PAS respectievelijk het RIVM-onderzoek om het verschil tussen berekende en gemeten concentratie van ammoniak te verklaren.

Ammoniakbrief

Ik ben voornemens uw Kamer in bovengenoemde brief over ammoniak over de volgende zaken te informeren

De resultaten van het onderzoek van het RIVM naar het verschil tussen de trends van de berekende ammoniakemissies en de gemeten ammoniakconcentraties, inclusief mijn reactie hierop. In mijn brief over de jaarplanning 2018 (Kamerstuk 34 775 XIII, nr. 137) is aangegeven dat de resultaten van het onderzoek in november aan uw Kamer zouden kunnen worden verstuurd. Het RIVM en Wageningen Research hebben echter aangegeven het rapport niet eerder dan de tweede helft van november te kunnen afronden.

  • De rapportage met het advies van het Rathenau Instituut over de dialoog inzake het vertrouwen in de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid, inclusief mijn reactie hierop.

  • Mijn reactie op het rapport Ammoniak in Nederland, de impact van een foutief geplaatst meetstation op het Nederlandse ammoniakbeleid (meetpunt Vreedepeel), conform het verzoek van de commissie LNV van 24 mei 2018.

  • De verfijning van het meetnetwerk voor stikstofdepositie, naar aanleiding van de conclusie uit mijn brief aan uw Kamer van 5 december 2017 (Kamerstuk 32 670, nr. 129), als antwoord op de motie van de leden Grashoff en De Groot over de verfijning van de meetnetten voor stikstofdepositie. Het RIVM heeft mij een eerste advies gegeven over de mogelijke aanpassingen van relevante meetnetten. Ik zal uw Kamer dit advies doen toekomen, inclusief mijn reactie hierop.

  • De stand van zaken in de juridische procedures bij het Europees Hof en de Raad van State. Op 25 juli jl. heeft de Advocaat-Generaal van het Europese Hof een advies uitgebracht inzake de prejudiciële vragen over het PAS. Inmiddels is bekend dat het Europese Hof van Justitie op 7 november a.s. uitspraak zal doen. De commissie LNV heeft op 7 juni jl. verzocht om een reactie op het arrest. De nationale rechter zal na het arrest van het Europese Hof nog een einduitspraak moeten doen. Ik zal uw Kamer in de voorgenomen brief informeren over de uitspraak van het Europese Hof. Om niet vooruit te lopen op de einduitspraak van de nationale rechter, zal ik uw Kamer mijn inhoudelijke reactie pas na deze einduitspraak kunnen geven.

Tussenevaluatie PAS

Ik ben voornemens de tussenevaluatie PAS, inclusief mijn reactie, in oktober separaat van bovengenoemde brief naar uw Kamer te sturen.

Technische briefings

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft mij verzocht ermee in te stemmen dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een openbare technische briefing verzorgt naar aanleiding van de nog te ontvangen resultaten van het RIVM-onderzoek om het verschil tussen berekende en gemeten concentratie van ammoniak te verklaren. Ik stem ermee in dat het RIVM deze briefing geeft, nadat ik het RIVM-onderzoek naar uw Kamer heb gezonden.

Tevens heeft de vaste commissie mij verzocht ermee in te stemmen dat opstellers van de nog te ontvangen Tussenevaluatie PAS een openbare technische briefing verzorgen. Ik stem in met het verzorgen van deze technische briefing, nadat ik de Tussenevaluatie PAS naar uw Kamer heb gezonden.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven